0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Adoracja Listopadowa #2 | Podobni do Ojca

Data

26 listopada 2020

Adoracja Listopadowa #2 | Podobni do Ojca

Sły­sze­li­ście, że powie­dzia­no: będziesz miło­wał swo­je­go bliź­nie­go…” — tymi Sło­wa­mi Jezu­sa roz­pocz­nie­my roz­wa­ża­nia i modli­twę w cza­sie kolej­nej wspól­nej Ado­ra­cji. Tym razem jed­nak Jezus w kaza­niu na górze pod­no­si poprzecz­kę wyżej już zda­nie dalej: „…a Ja wam powia­dam: miłuj­cie waszych nie­przy­ja­ciół…” I ten frag­ment z Ewan­ge­lii wg św. Mate­usza będzie­my roz­wa­żać w listo­pa­dzie, wła­śnie o miło­ści nieprzyjaciół.

Bo czym ma być ta miłość? Jak kochać mądrze, roz­trop­nie, ale dostrze­ga­jąc dru­gie­go czło­wie­ka, któ­ry po ludz­ku nas „wier­ci”? Nie ma lep­sze­go Nauczy­cie­la Miło­ści niż Jezus. I lep­szej prze­strze­ni na naukę jak Jego cicha i mil­czą­ca Obec­ność w Naj­święt­szym Sakramencie.

Dla­te­go w ostat­ni czwar­tek mie­sią­ca chce­my zapro­sić Was na wyjąt­ko­wą lek­cję Miło­ści ? Byśmy coraz bar­dziej sta­wa­li się PODOBNI DO OJCA!
Zapra­sza­my do Bazy­li­ki Mariac­kiej w Kra­ko­wie, bądź na trans­mi­sję onli­ne na naszym face­bo­oko­wym profilu.

18:30 || Eucharystia
19:30 || ADORACJA

Pod­czas Ado­ra­cji zagra nasz wspól­no­to­wy Zespół ❤

Roz­wa­ża­nia pro­wa­dzo­ne będą w języ­ku pol­skim oraz angielskim.
Trans­mi­sja ONLINE dostęp­na będzie na pro­fi­lu face­bo­ok wspól­no­ty: Chry­stus w Sta­rym Mieście

Link do wyda­rze­nia: Ado­ra­cja Listo­pa­do­wa | Podob­ni do Ojca

Do zoba­cze­nia!