0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Adoracja Marcowa #07 To ta Godzina!

Data

22 marca 2018

Godzina

18:30 || Eucharystia

19:30 || Adoracja

Adoracja Marcowa #07 To ta Godzina!

Witaj­cie Kocha­ni!! ??‍♂️??‍♀️??
z prze ogrom­ną rado­ścią chce­my poin­for­mo­wać o następ­nej, już mar­co­wej Ado­ra­cji, na któ­rą bar­dzo ser­decz­nie zapra­sza­my! ? Będzie to, jak zawsze, nie­zwy­kłe spo­tka­nie z Panem, któ­ry poma­ga nam być lep­szym, któ­ry kocha i pra­gnie byśmy czy­ni­li dobro w swo­im życiu pomi­mo róż­nych prze­ciw­no­ści i grzechów.
Tym razem spo­tka­my się nie w ostat­ni czwar­tek mie­sią­ca, ponie­waż wte­dy jest Wiel­ki Czwar­tek, a tydzień wcze­śniej. Będzie to ostat­ni czwar­tek Wiel­kie­go Postu.?
Marzec to mie­siąc, w któ­rym obcho­dzi­my nasze uro­dzi­ny! ?? W tym roku będzie­my mie­li już… 6️⃣ lat! ?Będzie z nami rów­nież zespół uwiel­bie­nio­wy ze Ska­wi­ny od Guanel­lia­nie Polska! ?????
Pod­czas Ado­ra­cji roz­wa­żać będzie­my Dro­gę Krzy­żo­wą, a szcze­gól­nie spo­tka­nie Maryi z Panem Jezu­sem pod Krzy­żem. Co ozna­cza­ją sło­wa Jezu­sa dla nas, któ­re wypo­wie­dział do swo­jej Mamy i do św. Jana? Co zna­czy dla nas Dro­ga Krzyżowa?
Pan Jezus wziął na sie­bie nasze grze­chy, nasze wszyst­kie wszel­kie zło, nie­na­wiść, obe­lgi, wstyd, wszel­kie wyszy­dze­nia, prze­moc, zdra­dę. On to wszyst­ko wziął na sie­bie, by nas zba­wić. ❤️

Przy­go­tuj­my się dobrze do Świąt Zmar­twych­wsta­nia. Zapra­sza­my Was bar­dzo na spo­tka­nie z Chry­stu­sem, któ­ry zba­wia, któ­ry cze­ka na Cie­bie o kon­kret­nej godzi­nie. Czy to będzie ta godzina?

Roz­kład jaz­dy ten sam, jak zawsze:
18:30 || Eucharystia
19:30 || Adoracja

Do zoba­cze­nia, z Bogiem! +
DOŁĄCZ NA FBAdo­ra­cja Mar­co­wa #07 To ta Godzi­na! 🙂

#spo­tkaj­Go