0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Adoracja Sierpniowa — CZUWAJ!

Data

31 sierpnia 2017

Godzina

18:30 || Msza Święta

19:30-21:30 || Adoracja

Adoracja Sierpniowa — CZUWAJ!

Jak w każ­dy ostat­ni czwar­tek mie­sią­ca, tak i w sierp­niu nasza wspól­no­ta mariac­ka — Chry­stus w Sta­rym Mie­ście — zapra­sza do wspól­nej modlitwy.
Spo­ty­ka­my się jak zawsze: naj­pierw na wspól­nej Eucha­ry­stii, póź­niej zosta­je­my, by ado­ro­wać i wiel­bić Pana Jezu­sa. ❤️
Będzie­my roz­wa­żać Sło­wa z dnia — będzie to wów­czas Ewan­ge­lia wg św. Mate­usza: Mt 24, 42–51. Będzie­my czuwać! ?
18:30 || Msza Święta?
19:30–21:30 || Adoracja?

Będą z nami nasi przy­ja­cie­le z Boch­ni — Chry­stus w Sol­nym Mie­ście ?
Byli z nami w lip­cu, będą i w sierp­niu! Tak się Wam spodobali. ????

Zapro­ście zna­jo­mych, roz­gła­szaj­cie, by inni rów­nież mogli spo­tkać Go. 😉
Przyjdź­cie, zobacz­cie, doświadcz­cie Miło­ści! ❤️

z Bogiem. +

Wspól­no­ta Chry­stus w Sta­rym Mieście

Znajdź nas na:
FB: @ChrystusWStarymMiescie

Insta­gram: @chrystuswstarymmiescie

Twit­ter: @ChwSM_Krakow

www​.chry​stu​sw​mie​scie​.pl