0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Adoracja Sierpniowa | Nie poddawaj się!

Adoracja Sierpniowa | Nie poddawaj się!

Kocha­ni,
ostat­ni czwar­tek zbli­ża się wiel­ki­mi kro­ka­mi, dla­te­go pra­gnie­my Was zapro­sić na spo­tka­nie z Panem Jezusem ?

Wyjąt­ko­we, nie­za­stą­pio­ne jest każ­de spo­tka­nie z Bogiem ?

W tym mie­sią­cu przyj­rzy­my się posta­wie Apo­sto­łów po Zmar­twych­wsta­niu Jezu­sa, kie­dy w nocy nic nie zło­wi­li, a nad ran­kiem zda­rzył się cud…

Nawet kie­dy pró­bu­jesz i nic nie wycho­dzi, kie­dy już sił brak, kie­dy zno­wu Two­je sła­bo­ści Cię zawio­dły i innych.. Wte­dy Pan przy­cho­dzi i na Jego sło­wo spró­buj jesz­cze raz, nie pod­da­waj się! Bo w sła­bo­ści Two­jej Pan przy­cho­dzi, w mocy Jego słowa!

Przyjdź, by umoc­nić się. Przyjdź, jeśli tra­cisz siły i już nie masz moty­wa­cji, by spró­bo­wać na nowo, jeśli jesteś już „zmę­czo­ny życiem” ☺️

Zaczy­na­my Euchary­stią, po niej Adoracja 😉

Czwar­tek, 27. sierp­nia, ostat­ni czwar­tek miesiąca?
18:30 | Eucharystia
19:30 | Adoracja

Zaproś zna­jo­mych, możesz tak­że udo­stęp­nić to wyda­rze­nie, dzię­ki cze­mu wia­do­mość o nim dotrze do kolej­nych osób. Może wła­śnie Two­im bli­scy cze­ka­ją na spo­tka­nie z Panem? 🙂
Zarzuć sieć w sieci! ??

Do zoba­cze­nia!
Z Bogiem! +

LINKAdo­ra­cja Sierp­nio­wa | Nie pod­da­waj się!

#spo­tkaj­Go #nie­pod­da­waj­się #ado­ra­cja #Jezus #dont­gi­veup