0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Koncerty

Akatyst ku czci Bogurodzicy

Akatyst ku czci Bogurodzicy

W nie­dzie­lę (11. 12) po Mszy św. o godz. 18.30 zapra­sza­my na Aka­tyst ku czci Bogu­ro­dzi­cy. Modli­twę śpie­wem popro­wa­dzi Scho­la Mariacka.

Aka­tyst wyko­na­ny zosta­nie przed ołta­rzem Zwia­sto­wa­nia. Sopran solo — Mał­go­rza­ta Gadom­ska. Bary­ton solo oraz kie­row­nic­two muzycz­ne — Mar­cin Wasilewski-Kruk.

Aka­tyst to jeden z naj­star­szych hym­nów ku czci Bogu­ro­dzi­cy, któ­re­go histo­ria się­ga V w., a jego autor­stwo jest przy­pi­sy­wa­ne Roma­no­wi Pie­śnia­rzo­wi. Oko­ło VIII wie­ku, dzię­ki kon­tak­tom Wene­cjan ze Wscho­dem, Aka­tyst został prze­nie­sio­ny do Włoch i prze­tłu­ma­czo­ny na łaci­nę. Pol­ski prze­kład został doko­na­ny w 1965 r.