0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Aktualności

block-title h1

Ogłoszenia 07.05.2023

5. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będzie­my: ‑w ponie­dzia­łek – uro­czy­stość św. Sta­ni­sła­wa bisku­pa i męczen­ni­ka, głów­ne­go patro­na Pol­ski i archi­die­ce­zji krakowskiej,…

Kazania 01.05.2023

Pasterz czy Baranek?

W bar­dzo zróż­ni­co­wa­nym wewnętrz­nie świe­cie, gdzie ludzie rzad­ko wyka­zu­ją chęć bycia potul­ny­mi owiecz­ka­mi, otrzy­mu­je­my dzi­siaj lek­cję jak dzie­ci w szko­le. Pre­zen­tu­je się na tej Eucha­ry­stii odwieczny…

Ogłoszenia 30.04.2023

4. Niedziela Wielkanocna

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będzie­my: ‑od dzi­siaj roz­po­czy­na­my nabo­żeń­stwa majo­we, w naszej bazy­li­ce codzien­nie o godz. 18.00, ser­decz­nie zapra­sza­my do wspól­nej modlitwy;…

Ogłoszenia 23.04.2023

3. Niedziela Wielkanocna

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będzie­my: ‑w ponie­dzia­łek – uro­czy­stość św. Woj­cie­cha, bisku­pa i męczen­ni­ka, głów­ne­go patro­na Naszej Ojczy­zny. Rek­to­rat Kościo­ła Świętego…

Kazania 23.04.2023

Kerygma

Szy­mon Piotr dziś prze­pro­wa­dza nam kate­che­zę o powsta­niu z mar­twych. Wszyst­kie czy­ta­nia idą jak­by tro­pem apo­sto­ła, i nie tak uka­zu­ją jego syl­wet­kę, jak infor­mu­ją nas o spo­so­bie jego…

Ogłoszenia 16.04.2023

Niedziela Miłosierdzia Bożego

1. Dziś prze­ży­wa­my Nie­dzie­lę Miło­sier­dzia Boże­go, któ­ra roz­po­czy­na Tydzień Miło­sier­dzia. W kra­kow­skich Łagiew­ni­kach Uro­czy­sto­ści Odpu­sto­we. O godz. 15.oo, w Godzi­nie Miłosierdzia…

Ogłoszenia 10.04.2023

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Niech świa­tło Chry­stu­sa Zmar­twych­wsta­łe­go  roz­pro­szy mro­ki naszych serc i umy­słów. W tym szcze­gól­nym cza­sie, pra­gnie­my Wam wszyst­kim zło­żyć w imie­niu Wspól­no­ty Mariac­kiej naj­ser­decz­niej­sze życzenia…