0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Aktualności

block-title h1

Ogłoszenia 22.10.2023

29. Niedziela Zwykła

22 paź­dzier­ni­ka 2023 1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wa­my: ‑dzi­siaj – uroczy­stość Świę­te­go Jana Paw­ła II; ‑w sobo­tę – świę­to świę­tych apo­sto­łów Szy­mo­na i Judy;…

Ogłoszenia 15.10.2023

28. Niedziela Zwykła

15 paź­dzier­ni­ka 2023  1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będzie­my: ‑w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie św. Jadwi­gi Ślą­skiej, 45. rocz­ni­ca wybo­ru Kar­dy­na­ła Karo­la Wojtyły…

Wydarzenia 13.10.2023

Haft z tajemnicami różańca

Welon kie­li­cho­wy ozdo­bio­ny haftem figu­ral­nym przed­sta­wia­ją­cym tajem­ni­ce różań­ca świę­te­go, ze zbio­rów bazy­li­ki Mariac­kiej w Kra­ko­wie Czas powsta­nia: XVII w. Tech­ni­ka: haft ście­giem point d’orient,…

Ogłoszenia 07.10.2023

27. Niedziela Zwykła

8 paź­dzier­ni­ka 2023  1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będzie­my: ‑w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie bł. Win­cen­te­go Kadłub­ka, bisku­pa; ‑w pią­tek – wspo­mnie­nie bł. Honorata…

Ogłoszenia 01.10.2023

26. Niedziela Zwykła

1 paź­dzier­ni­ka 2023 1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będzie­my: ‑w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie św. Anio­łów Stró­żów; ‑w śro­dę – wspo­mnie­nie św. Fran­cisz­ka z Asyżu;…

Ogłoszenia 24.09.2023

25. Niedziela Zwykła

24 wrze­śnia 2023 1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będzie­my: ‑w śro­dę – wspo­mnie­nie św. Win­cen­te­go a Pau­lo, pre­zbi­te­ra; ‑w czwar­tek – wspo­mnie­nie św. Wacła­wa, męczennika,…

Kazania 24.09.2023

Bezrobocie

W 2008 roku papież Bene­dykt XVI zasko­czył słu­cha­czy XXI wie­ku mówiąc: „pierw­sze prze­sła­nie tej przy­po­wie­ści to fakt, że gospo­darz nie zno­si – jeśli tak moż­na powie­dzieć – bez­ro­bo­cia i chce, by wszyscy…