0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Aktualności

block-title h1

Koncerty 20.12.2021

Koncert dla Trzech Króli

6 stycz­nia 2022 roku (czwar­tek) o godz. 19.30 w bazy­li­ce Mariac­kiej odbę­dzie się wyjąt­ko­wy „Kon­cert dla Trzech Kró­li”, któ­ry bazy­li­ka orga­ni­zu­je wraz ze Sto­wa­rzy­sze­niem Tak, Kra­ków! oraz Akademią…

Kazania 19.12.2021

Użalenie

Pieśń z XVI wie­ku pod tytu­łem „Po upad­ku czło­wie­ka grzesz­ne­go” dru­ko­wa­na w wie­lu śpiew­ni­kach m.in. w śpiew­ni­ku ks. Micha­ła Mar­ci­na Mio­du­szew­skie­go z 1838 roku, zawie­ra drogocenną…

Ogłoszenia 18.12.2021

4. Niedziela Adwentu

1. Zapra­sza­my na ostat­nie w tym roku rora­ty, któ­re cele­bru­je­my do piąt­ku o godz. 7.00. Pamię­taj­my o ducho­wym przy­go­to­wa­niu do Świąt, szcze­gól­nie poprzez Sakra­ment Pojed­na­nia. 2. W tygodniu…

Kazania 12.12.2021

Odwagi

Komuż dzi­siaj nie potrze­ba odważ­nej posta­wy św. Jana Chrzci­cie­la? Tej odwa­gi życia potrze­ba wszyst­kim tym, któ­rzy się lęka­ją. Jed­ni może lęka­ją się pocho­ro­wa­ne­go, zdez­in­te­gro­wa­ne­go świa­ta szpitalnych…

Ogłoszenia 12.12.2021

3. Niedziela Adwentu

1. W trwa­ją­cym Adwen­cie – codzien­nie w tygo­dniu o godz. 7.00 zapra­sza­my na Rora­ty – śpie­wa­ną Mszę św. ku czci Mat­ki Bożej z krót­ką homi­lią. W adwen­to­we sobo­ty o godz. 18.00 wraz z zespołem…

Kazania 05.12.2021

Hejnał

Bogac­two pie­śni adwen­to­wych nie prze­sta­je nas zachwy­cać. One są praw­dzi­wą per­łą pol­skiej poezji, muzy­ki i świa­dec­twem wiel­kiej wia­ry ich twór­ców. Ta wia­ra trwa rów­nież w nas. Pieśń „Hej­nał…

Ogłoszenia 05.12.2021

2. Niedziela Adwentu

1. W trwa­ją­cym Adwen­cie – codzien­nie w tygo­dniu o godz. 7.00 zapra­sza­my na Rora­ty – śpie­wa­ną Mszę św. ku czci Mat­ki Bożej z krót­ką homi­lią. Nato­miast w adwen­to­we sobo­ty o godz. 18.00…