0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Aktualności

block-title h1

Kazania 02.04.2021

Uczniowie ostatniej godziny

Wypa­da zro­bić rachu­nek sumie­nia pod krzy­żem. Przy męce Pana i pod­czas pochów­ku spo­śród powo­ła­nych i wybra­nych uczniów Jezu­sa obec­ny był tyl­ko jeden: Jan. Na szczę­ście ucznia­mi ostat­niej godzi­ny są…

Kazania 01.04.2021

Dwunastu słabych ludzi

W cza­sie Wie­cze­rzy zwa­nej Ostat­nią, Jezus spo­ty­ka w Wie­czer­ni­ku dwu­na­stu sła­bych ludzi. Pro­po­nu­je im obmy­cie nóg. Zna ich dobrze. Bar­dzo tego potrze­bu­ją. Od Pio­tra aż do Juda­sza, po kolei, wszy­scy okazują…

Ogłoszenia 27.03.2021

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

1. W tym trud­nym cza­sie pan­de­mii i zwią­za­nych z tym ogra­ni­czeń bazy­li­ka Mariac­ka pozo­sta­je otwar­ta na litur­gię i modli­twę przy zacho­wa­niu wytycz­nych doty­czą­cych bez­pie­czeń­stwa. Celebrowane…

Wydarzenia 23.03.2021

Transmisja rekolekcji wielkopostnych

Ser­decz­nie zapra­sza­my na reko­lek­cje wiel­ko­post­ne „Nauczy­cie­lu, gdzie miesz­kasz?”, któ­re odbę­dą się od 21 do 25 mar­ca w koście­le Mariac­kim. Kon­fe­ren­cje popro­wa­dzą zna­ni ewangelizatorzy…

Ogłoszenia 20.03.2021

5. Niedziela Wielkiego Postu

1. Roz­po­czy­na­my dziś reko­lek­cje wiel­ko­post­ne pt. „Nauczy­cie­lu, gdzie miesz­kasz?”, któ­re będą trwa­ły do naj­bliż­sze­go czwart­ku w naszej bazy­li­ce. Kon­fe­ren­cje popro­wa­dzą zna­ni w środowisku…

Wydarzenia 16.03.2021

Nauczycielu, gdzie mieszkasz? — Rekolekcje wielkopostne

Ser­decz­nie zapra­sza­my na reko­lek­cje wiel­ko­post­ne „Nauczy­cie­lu, gdzie miesz­kasz?”, któ­re odbę­dą się od 21 do 25 mar­ca w koście­le Mariac­kim. Kon­fe­ren­cje popro­wa­dzą zna­ni ewangelizatorzy…

Kazania 14.03.2021

Czynni

Życie bez wystar­cza­ją­cej ilo­ści pra­cy i dzia­ła­nia nara­żo­ne jest na róż­no­ra­kie nie­bez­pie­czeń­stwa”. Kto to powie­dział? Ten cytat pocho­dzi od św. Bene­dyk­ta. Ta sta­ra mądrość sta­ła się podwaliną…