0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Aktualności

block-title h1

Ogłoszenia 05.05.2024

6. Niedziela Wielkanocna

5 maja 2024 1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wa­my: ‑w ponie­dzia­łek – świę­to świę­tych Apo­sto­łów Fili­pa i Jaku­ba; ‑w śro­dę – uro­czy­stość św. Sta­ni­sła­wa BM, głównego…

Kazania 05.05.2024

Próba

Naj­waż­niej­szym zna­kiem Jezu­sa na zie­mi jest Eucha­ry­stia. W niej ogni­sku­je się jak w soczew­ce wie­le tajem­nic. Z niej wypły­wa wyja­śnie­nie wie­lu tajem­nic. Kapła­ni cele­bru­ją ją czę­sto, a wierni…

Ogłoszenia 28.04.2024

5. Niedziela Wielkanocna

28 kwiet­nia 2024 1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wa­my: ‑w ponie­dzia­łek – Świę­to św. Kata­rzy­ny ze Sien­ny, dzie­wi­cy i dok­to­ra Kościo­ła, patron­ki Euro­py; ‑w śro­dę – wspomnienie…

Wydarzenia 22.04.2024

Prace konserwatorskie przy hejnalicy

Para­fia Mariac­ka kon­ty­nu­uje II etap pro­jek­tu „Dzie­dzic­two bazy­li­ki Mariac­kiej. Kon­ser­wa­cja ele­wa­cji wież kościo­ła i heł­mu wie­ży wyż­szej wraz z koro­ną kró­lew­ską”.  Dzia­ła­niom konserwatorskim…

Ogłoszenia 21.04.2024

4. Niedziela Wielkanocna

21 kwiet­nia 2024 1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wa­my: ‑dzi­siej­szą nie­dzie­lę – nazy­wa­my Nie­dzie­lą Dobre­go Paste­rza. Jest to Świa­to­wy Dzień Modlitw o Powo­ła­nia, pamiętajmy…

Ogłoszenia 14.04.2024

3. Niedziela Wielkanocna

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wa­my: ‑dzi­siaj w kościo­łach naszej Ojczy­zny, odpo­wia­da­jąc na apel Prze­wod­ni­czą­ce­go Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski, ks. abpa Tade­usza Woj­dy modlimy…

Ogłoszenia 07.04.2024

Niedziela Miłosierdzia Bożego

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wa­my: ‑dzi­siaj w kra­kow­skich Łagiew­ni­kach uro­czy­sto­ści odpu­sto­we, nato­miast  do naszej bazy­li­ki zapra­sza­my o godz. 15.00 na wspól­ną modlitwę…