0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Aktualności

block-title h1

Ogłoszenia 07.08.2021

19. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będzie­my: ‑w ponie­dzia­łek – świę­to św. Tere­sy Bene­dyk­ty od Krzy­ża, dzie­wi­cy i męczen­ni­cy, patron­ki Euro­py; ‑we wto­rek – wspo­mnie­nie św.…

Kazania 01.08.2021

Ćwiczenia

Nazy­wa­my go Don Kicho­tem „w boskim sty­lu”, ponie­waż całe swo­je życie poświę­cił wal­ce o ide­ały. Mówię o św. Igna­cym. Pocho­dził z zam­ku Loy­ola poło­żo­nym w kra­ju Basków. W młodości…

Ogłoszenia 01.08.2021

18. Niedziela Zwykła

1. Dziś w naszej bazy­li­ce o godz. 17.00 odbę­dzie się uro­czy­sta Msza świę­ta z oka­zji rocz­ni­cy wybu­chu Powsta­nia War­szaw­skie­go. Eucha­ry­stii będzie prze­wod­ni­czył ks. arcy­bi­skup Marek Jędraszewski.…

Wydarzenia 25.07.2021

Msza św. dziękczynna za dar małżeństwa i rodziny

Wraz z Wydzia­łem Dusz­pa­ster­stwa Rodzin Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej ser­decz­nie zapra­sza­my 15 sierp­nia o godz. 12.00 na Mszę św. dzięk­czyn­ną za dar mał­żeń­stwa i rodzi­ny w Roku Rodzi­ny Amoris…

Ogłoszenia 25.07.2021

17. Niedziela Zwykła

1. Dziś po raz pierw­szy prze­ży­wa­my, usta­no­wio­ny przez papie­ża Fran­cisz­ka Świa­to­wy Dzień Dziad­ków i Osób Star­szych. Dzię­ku­jąc za wszel­kie dobro, któ­re przez swo­je życie czy­ni­li, pole­ca­my ich wszystkich…

Ogłoszenia 17.07.2021

16. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będzie­my: ‑w czwar­tek – świę­to św. Marii Mag­da­le­ny; ‑w pią­tek – świę­to św. Bry­gi­dy, zakon­ni­cy, patron­ki Euro­py; ‑w sobo­tę – wspo­mnie­nie św. Kingi,…

Ogłoszenia 10.07.2021

15. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będzie­my: — w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie św. Bru­no­na Boni­fa­ce­go z Kwer­fur­tu, bisku­pa i męczen­ni­ka; — we wto­rek – wspo­mnie­nie św.…