0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Cappella Marialis

Zespół wokalny Cappella Marialis, złożony z profesjonalnych śpiewaków, został reaktywowany w 2017 roku po przeszło 150 latach nieobecności. W swojej działalności nawiązuje on do wielowiekowej tradycji muzycznej kościoła Mariackiego w Krakowie. 

Reper­tu­ar zespo­łu sta­no­wi muzy­ka litur­gicz­na – od cho­ra­łu gre­go­riań­skie­go po dzie­ła kom­po­zy­to­rów współ­cze­snych. Śpie­wa­cy naj­czę­ściej wyko­nu­ją muzy­kę a cap­pel­la, cza­sem rów­nież z towa­rzy­sze­niem orga­nów i orkiestry.

Naj­waż­niej­szym celem Cap­pel­la Maria­lis jest pro­mo­wa­nie war­to­ścio­wej muzy­ki pol­skiej pod­czas litur­gii i kon­cer­tów. W 2018 roku arty­ści odby­li dwie tra­sy kon­cer­to­we po Euro­pie Zachod­niej, pre­zen­tu­jąc zagra­nicz­nej publicz­no­ści dzie­ła pol­skich kom­po­zy­to­rów. Wraz z Orkie­strą Sym­fo­nicz­ną Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­ko­wie uczest­ni­czy­li m. in. w otwar­ciu pol­skiej kapli­cy w kate­drze Notre Dame w Pary­żu, śpie­wa­jąc pod­czas uro­czy­stej litur­gii, dali tak­że kon­cert muzy­ki K. Szy­ma­now­skie­go, H. M. Górec­kie­go, K. Pen­de­rec­kie­go i H. J. Boto­ra. Zespół wystą­pił rów­nież w koście­le św. Paw­ła w Berlinie.

Cap­pel­la Maria­lis bie­rze udział w festi­wa­lach muzycz­nych w Pol­sce, repre­zen­tu­jąc bazy­li­kę Mariac­ką i jej boga­te tra­dy­cje muzycz­ne. Zespół moż­na usły­szeć w bazy­li­ce Mariac­kiej w nie­dzie­le pod­czas mszy św. o godzi­nie 13.00, a tak­że pod­czas innych uro­czy­stych liturgii.

W 2019 roku zespół nagrał pierw­sze CD z pol­ską muzy­ką sakralną.
Zało­ży­cie­lem i dyry­gen­tem zespo­łu jest Krzysz­tof Micha­łek, a opie­ku­nem ducho­wym ks. Sewe­ryn Puchała.

Utwór Sub Tuub pra­esi­dium (Pod Two­ją obro­nę) w wyko­na­niu Cap­pel­li Marialis