0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Kazania

block-title h1

Kazania 05.02.2023

Jak nie być egoistą?

Jeśli więc przy­nie­siesz dar swój przed ołtarz i tam wspo­mnisz, że brat twój ma coś prze­ciw tobie, zostaw tam dar swój przez ołta­rzem, a naj­pierw idź i pojed­naj się z bra­tem swo­im! Potem przyjdź i dar…

Kazania 30.01.2023

Pokój nasz?

Z ośmiu bło­go­sła­wieństw wypo­wia­da­nych dzi­siaj przez Jezu­sa Chry­stu­sa sły­szy­my wyra­zi­ście jed­no: „Bło­go­sła­wie­ni, któ­rzy wpro­wa­dza­ją pokój, albo­wiem oni będą nazwa­ni syna­mi Boży­mi” (Mt…

Kazania 22.01.2023

W zagrożeniu

W ostat­nich dniach prze­ży­wa­li­śmy patro­na­ty dwóch wiel­kich męczen­ni­ków. Św. Seba­stian i św. Agniesz­ka mają nam coś do powie­dze­nia o cza­sach zagro­że­nia. Obo­je odnie­śli zwy­cię­stwo nad swo­im lękiem…

Kazania 15.01.2023

Ojcowie

Litur­gia dnia przy­po­mi­na prze­wod­ni­ków — ojców w porząd­ku naszej wia­ry. Ewan­ge­lia pre­zen­tu­je ostat­nie­go z pro­ro­ków, św. Jana Chrzci­cie­la w cza­sie chrztu nad Jor­da­nem, a czy­ta­nie drugie…

Kazania 08.01.2023

Naznaczeni

Bóg doko­nu­je pre­zen­ta­cji swe­go Wybrań­ca: „Oto mój Syn” (Mt 3). Jak w Betle­jem doko­nu­je Wszech­mo­gą­cy pre­zen­ta­cji Jezu­sa naj­bliż­szym, czy­li Maryi, Józe­fo­wi oraz anio­łom, paste­rzom; jak w świątyni…

Kazania 31.12.2022

Pokój

Dzięk­czy­nie­nie i pod­su­mo­wa­nie roku w bazy­li­ce Mariac­kiej w Kra­ko­wie — 31 grud­nia AD 2022 Dro­dzy Kra­ko­wia­nie, W ten szcze­gól­ny dzień, we wspo­mnie­nie świę­te­go papie­ża Syl­we­stra, w dzień…

Kazania 25.12.2022

Światło

Świa­tło to arcy­in­te­re­su­ją­cy feno­men dzie­ła stwo­rze­nia i fizy­ki. Świa­tło ma bowiem natu­rę dwo­istą, jest zarów­no widzia­ną czę­sto przez ludz­kie oko falą elek­tro­ma­gne­tycz­ną, jak i strumieniem…