0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Kazania

block-title h1

Kazania 02.05.2021

Wirusologia

Grze­chy są jak wiru­sy. Nie widać ich gołym okiem. Czę­sto nie obja­wia­ją się natych­miast „cho­ro­bo­wo”. A jed­nak są bar­dzo zabój­cze. „Nie­le­czo­ne” grze­chy pro­wa­dzą do wyko­le­ja­nia z toru Bożych…

Kazania 25.04.2021

Dzieci

Jeste­śmy dzieć­mi. Jeste­śmy dzieć­mi dobre­go Boga. I to wspa­nia­łe, że tak jest. Bóg dla nas przy­go­to­wał wspa­nia­ły plan. Doświad­cza tego sam św. Piotr, któ­ry prze­cho­dzi prze­mia­nę z drżą­ce­go ucznia…

Kazania 19.04.2021

Wypełnieni

Jeden z pary­skich pro­bosz­czów posta­no­wił wyko­rzy­stać sta­ro­daw­ne i solid­ne taber­na­ku­lum do prze­cho­wy­wa­nia pie­nię­dzy. Kie­ru­jąc się ostroż­no­ścią, umie­ścił nad taber­na­ku­lum w zakrystii…

Kazania 11.04.2021

Mapa

Na indo­ne­zyj­skim Morzu Ban­da pły­wał pewien rybak. Łowił owo­ce morza, aby je potem sprze­dać. Nie zabrał ze sobą żad­nej mapy ani innych przy­rzą­dów nawi­ga­cyj­nych. Znał morze jak wła­sną kie­szeń, tak mu się przynajmniej…

Kazania 03.04.2021

Apostołowie to wędrowcy

Maria Mag­da­le­na, Maria, mat­ka Jaku­ba, i Salo­me wcze­snym ran­kiem w pierw­szy dzień tygo­dnia wędru­ją, aby zaopa­trzyć cia­ło Jezu­sa. I to im pierw­szym Anioł, przy pustym gro­bie oświad­cza, że Zmartwychwstały…

Kazania 02.04.2021

Uczniowie ostatniej godziny

Wypa­da zro­bić rachu­nek sumie­nia pod krzy­żem. Przy męce Pana i pod­czas pochów­ku spo­śród powo­ła­nych i wybra­nych uczniów Jezu­sa obec­ny był tyl­ko jeden: Jan. Na szczę­ście ucznia­mi ostat­niej godzi­ny są…

Kazania 01.04.2021

Dwunastu słabych ludzi

W cza­sie Wie­cze­rzy zwa­nej Ostat­nią, Jezus spo­ty­ka w Wie­czer­ni­ku dwu­na­stu sła­bych ludzi. Pro­po­nu­je im obmy­cie nóg. Zna ich dobrze. Bar­dzo tego potrze­bu­ją. Od Pio­tra aż do Juda­sza, po kolei, wszy­scy okazują…