0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Kazania

block-title h1

Kazania 31.12.2023

Obraz Boga

Dzięk­czy­nie­nie i pod­su­mo­wa­nie roku w bazy­li­ce Mariac­kiej w Kra­ko­wie — 31 grud­nia AD 2023  Dro­dzy Kra­ko­wia­nie i Goście, W ten szcze­gól­ny dzień nie­dziel­ny, we wspo­mnie­nie świętego…

Kazania 26.12.2023

Płacz

Para­doks. Pła­czem zaczy­na się nasze życie. Jed­nak mama, tata, cała rodzi­na się cie­szą. Przy każ­dych naro­dzi­nach towa­rzy­szy im bowiem peł­ne nadziei pyta­nie: kim­że będzie to dziec­ko? To pyta­nie towa­rzy­szy zwłaszcza…

Kazania 21.12.2023

Pasje

Kaza­nie wygło­szo­ne na pogrze­bie śp. pro­fe­so­ra Janu­sza Fili­pia­ka  Dziś, w pięk­nej bazy­li­ce Mariac­kiej w Kra­ko­wie, spo­ty­ka­my się w jed­no­ści, aby poże­gnać nasze­go dro­gie­go profesora…

Kazania 17.12.2023

Przewodnicy po Betlejem

Kim jest naj­lep­szy prze­wod­nik po Betle­jem? To nie ten, któ­ry tyl­ko wie wie­le o tym miej­scu, zabyt­ku, gro­cie, ale to ten, któ­ry doświad­czył wie­lo­krot­nie spo­tka­nia z tajem­ni­cą tego zakąt­ka i osobiście…

Kazania 10.12.2023

Ślady

W latach mię­dzy­wo­jen­nych, żył i two­rzył we Wło­szech arty­sta rzeź­biarz — Giu­sep­pe Arden­te. Mod­na wte­dy była idea nad­czło­wie­ka. Arty­sta posta­no­wił tako­we­go wyrzeź­bić. Pra­co­wał dłu­go. Dokonano…

Kazania 26.11.2023

Dziurawy płaszcz

Chry­­stus-Król jest naj­waż­niej­szym pra­wo­daw­cą świa­ta! Przy­po­mi­na­my sobie uro­czy­sty, świą­tecz­ny widok: Zmar­twych­wsta­ły Chry­stus i Apo­sto­ło­wie, przed­sta­wi­cie­le mło­de­go Kościo­ła. Jezus…

Kazania 19.11.2023

Twarz

W baj­ce Lesz­ka Koła­kow­skie­go czy­ta­my, że pewien Nino był pie­ka­rzem, zna­nym ze swo­jej pięk­nej twa­rzy. Była to istot­nie naj­pięk­niej­sza twarz w oko­li­cy. Nie­ste­ty, Nino pra­co­wał przy pie­cu, w gorącej…