0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Kazania

block-title h1

Kazania 12.11.2023

Panny

Nie­kie­dy jeste­śmy jak te pan­ny: nie­któ­re mądre, z zapa­sem oli­wy, ocze­ku­ją­ce, w goto­wo­ści nawet na naj­bar­dziej zaska­ku­ją­ce wyda­rze­nia, któ­re dopusz­cza na nas Bóg w swo­jej opatrzności,…

Kazania 05.11.2023

Marzenie

Nie­daw­no zakoń­czy­ła się tego­rocz­na odsło­na XVI Zwy­czaj­ne­go Syno­du Bisku­pów. Papież Fran­ci­szek jest prze­ko­na­ny, że to prze­ło­mo­wy moment. Trze­ba też powie­dzieć, że synod budzi sprzecz­ne odczu­cia. Jedni…

Kazania 01.11.2023

Wywiad

Jak jest w nie­bie? Jak­że jeste­śmy cie­ka­wi tego dnia odpo­wie­dzi na to pyta­nie. Zapy­taj­my jak na to waż­ne pyta­nie odpo­wia­da­ją świę­ci. Nie­któ­rzy z nich medy­to­wa­li jego tajem­ni­ce, opowiadali…

Kazania 29.10.2023

Słownik

W dniu rocz­ni­cy poświe­ce­nia kościo­ła, war­to zasta­no­wić się nad rolą i sen­sem miejsc uświę­co­nych, tych, w któ­rych odda­je­my cześć Bogu. Bywa w naszym słow­ni­ku kościół, kapli­ca, bazy­li­ka, fara,…

Kazania 24.09.2023

Bezrobocie

W 2008 roku papież Bene­dykt XVI zasko­czył słu­cha­czy XXI wie­ku mówiąc: „pierw­sze prze­sła­nie tej przy­po­wie­ści to fakt, że gospo­darz nie zno­si – jeśli tak moż­na powie­dzieć – bez­ro­bo­cia i chce, by wszyscy…

Kazania 17.09.2023

77

W Radiu Pogo­da pod­słu­cha­łem roz­mo­wę. W cza­sie sobot­niej audy­cji „Kon­cer­tu życzeń” pewien syn zamó­wił u pro­wa­dzą­ce­go pio­sen­kę. Dla mamy na uro­dzi­ny. Oka­za­ło się, że mama Marian­na tego…

Kazania 10.09.2023

List

W I wie­ku wspól­no­ta chrze­ści­jan w Rzy­mie nie mia­ła łatwo. Pier­wot­nie byli w niej ochrzcze­ni pocho­dze­nia pogań­skie­go i żydow­skie­go. Żydzi, po edyk­cie cesa­rza Klau­diu­sza, musie­li opuścić…