0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Kazania

block-title h1

Kazania 31.12.2020

Prostoduszni

Dzięk­czy­nie­nie i pod­su­mo­wa­nie roku w bazy­li­ce Mariac­kiej w Kra­ko­wie — 31 grud­nia AD 2020 Dro­dzy Kra­ko­wia­nie, W ten szcze­gól­ny dzień roku, we wspo­mnie­nie świę­te­go papie­ża Sylwestra,…

Kazania 25.12.2020

Kolędowi

Boże Naro­dze­nie wska­zu­je nam na Boży spo­sób wycho­dze­nia z ludz­kich kry­zy­sów. Opis Boże­go Naro­dze­nia, któ­ry odczy­tu­je­my z Pisma wypeł­nia nam ser­ca wiel­ką nadzie­ją, bo to Bóg przej­mu­je niejako…

Kazania 20.12.2020

Budujący

Bóg budu­je dla nas histo­rię. Może­my powie­dzieć, że ją nawet spe­cjal­nie prze­bu­do­wu­je. Mamy na to dowód w dzi­siej­szym sło­wie. Sta­ło się to w domu Maryi w Naza­re­cie. Anioł Gabriel pro­po­nu­je to przekształcenie…

Kazania 13.12.2020

Adwentowi

W adwen­to­wy czas wpi­su­je się całe bogac­two śpie­wów kościel­nych. Chrze­ści­jań­ska dusza roz­wa­ża pie­śnia­mi adwen­tu wiel­ką tajem­ni­cę, cud wcie­le­nia z Naza­re­tu, cud przy­cho­dzą­ce­go Zbawiciela…

Kazania 06.12.2020

Przygotowani

Myślę, że będę wyra­zi­cie­lem opi­nii ogó­łu: ocze­ku­je­my z wytę­sk­nie­niem nor­mal­no­ści. Mamy już dość. Jeste­śmy prze­ję­ci cią­gły­mi infor­ma­cja­mi o zmar­łych i cho­rych z powo­du koronawirusa.…

Kazania 29.11.2020

Wieniec

Nasz przy­ja­ciel z Wied­nia, rodem kra­kau­er, fun­da­tor jed­nej z pisz­cza­łek nowych orga­nów, dr Fran­ci­szek Ser­wat­ka przy­słał zamy­śle­nie o zwy­cza­ju adwen­to­wym panu­ją­cym w rodzi­nach katolickich…

Kazania 22.11.2020

Wierzący

Świę­ta Cecy­lia, dzie­wi­ca i męczen­ni­ca, któ­rej wspo­mnie­nie nam dzi­siaj towa­rzy­szy, pro­wa­dzi nas do Jezu­sa Chry­stu­sa Paste­rza, Sędzie­go, Kró­la. Była dobrze uro­dzo­ną rzy­mian­ką. Żyła u początku…