0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Kazania

block-title h1

Kazania 02.04.2021

Uczniowie ostatniej godziny

Wypa­da zro­bić rachu­nek sumie­nia pod krzy­żem. Przy męce Pana i pod­czas pochów­ku spo­śród powo­ła­nych i wybra­nych uczniów Jezu­sa obec­ny był tyl­ko jeden: Jan. Na szczę­ście ucznia­mi ostat­niej godzi­ny są…

Kazania 01.04.2021

Dwunastu słabych ludzi

W cza­sie Wie­cze­rzy zwa­nej Ostat­nią, Jezus spo­ty­ka w Wie­czer­ni­ku dwu­na­stu sła­bych ludzi. Pro­po­nu­je im obmy­cie nóg. Zna ich dobrze. Bar­dzo tego potrze­bu­ją. Od Pio­tra aż do Juda­sza, po kolei, wszy­scy okazują…

Kazania 14.03.2021

Czynni

Życie bez wystar­cza­ją­cej ilo­ści pra­cy i dzia­ła­nia nara­żo­ne jest na róż­no­ra­kie nie­bez­pie­czeń­stwa”. Kto to powie­dział? Ten cytat pocho­dzi od św. Bene­dyk­ta. Ta sta­ra mądrość sta­ła się podwaliną…

Kazania 07.03.2021

Zaszczepieni

Rok 2021 to dzię­ki Bogu czas św. Józe­fa. Został tak pro­kla­mo­wa­ny przez papie­ża Fran­cisz­ka jako ducho­we poru­sze­nie dla miliar­da kato­li­ków i ludzi dobrej woli na całym świe­cie. Czy już o tym słyszeliśmy?…

Kazania 04.03.2021

Związani

Nie­sa­mo­wi­cie brzmią dzi­siaj sło­wa Pisma odczy­ta­ne w koście­le. Pod­czas gdy świat akcen­tu­je powierz­chow­ne rela­cje mię­dzy­ludz­kie, a nawet zachę­ca do indy­wi­du­ali­zmu i ego­izmu poprzez gromadzenie…

Kazania 18.02.2021

Bajka na Wielki Post

- Wybie­ram się do Nie­ba — zaczął Post. — Myślę, że góra trzy dni i znaj­dę się tam. — Trzy dni! Też mi coś — prych­nę­ła Jał­muż­na. — Ja zasłu­żę na Nie­bo w dwa dni! Modli­twa nic nie powiedziała,…

Kazania 14.02.2021

Zdrowi

Histo­ria trę­do­wa­te­go męż­czy­zny z dzi­siej­szej Ewan­ge­lii, podob­nie jak w czy­ta­niu z Tory, z księ­gi Kapłań­skiej, łączy cho­ro­bę cia­ła z cho­ro­bą duszy. Nie­rzad­ko pomi­ja­my ten…