0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Kazania

block-title h1

Kazania 24.02.2018

Uzdrowić mowę – Msza św. dla chorych

Kaza­nie wygło­szo­ne przez ks. inf. Dariu­sza Rasia pod­czas Mszy św. dla cho­rych w Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Łagiew­ni­kach Kie­dy cia­ło jest cho­re, kie­dy nie­do­ma­ga­my, kie­dy przy­cho­dzi nam cierpieć…

Kazania 22.02.2018

Stacja w Bazylice Mariackiej w Krakowie — 21 lutego 2018

Sło­wo wstęp­ne ks. inf. Dariu­sza Rasia Litur­gicz­ne „wędro­wa­nie” papie­ża po rzym­skich kościo­łach było trwa­łą tra­dy­cją. Kul­ty­wo­wa­no ją w Rzy­mie aż do począt­ków XIV wie­ku. Przywrócono…

Kazania 04.02.2018

Uleczyć gorączkę

Pra­ca w pośpie­chu, ulot­na roz­ryw­ka, powierz­chow­ne pozna­wa­nie ludzi, zdaw­ko­wa wia­ra w Boga. Bo nie ma cza­su. Gorącz­ka tego świa­ta. Gorącz­ka zło­ta jak eko­no­micz­ny impe­ra­tyw przy­śpie­sza wewnętrzny…

Kazania 28.01.2018

Świat, demony i Jezus

Demo­ny ist­nie­ją napraw­dę? Świat prze­ko­na­ny jest, że to może jakaś baj­ka. Zadaj­my gło­śno pyta­nie jesz­cze raz. Czy złe duchy ist­nie­ją? Czy zły duch nie opę­tał pew­ne­go męż­czy­zny, któ­ry opu­ścił żonę…

Kazania 21.01.2018

Głosy i Głos

Naj­więk­si teo­lo­dzy zawsze mówią o Bogu tak: wię­cej moż­na powie­dzieć o Nim jaki nie jest, niż jaki jest. Taka teo­lo­gia z powo­dze­niem pro­wa­dzi nas dziś do spo­tka­nia z praw­dą o Bogu. Zobaczmy:…

Kazania 08.01.2018

Jan Chrzciciel – za mało!

Cią­gle towa­rzy­szy nam defi­ni­cja chrztu św. jako pierw­sze­go i naj­po­trzeb­niej­sze­go sakra­men­tu. Ale co potem? Podob­nie ma się z sakra­men­tem pojed­na­nia. Uwa­ża­my go za dosyć bole­sną obsłu­gę sumienia,…

Kazania 31.12.2017

Na koniec 2017 – Święto Św. Rodziny i Św. Sylwestra

Kra­ko­wia­nie i goście kościo­ła Mariac­kie­go! Pod­su­mo­wu­jąc prze­szłość, jak to jest w zwy­cza­ju przy świę­tym papie­żu Syl­we­strze, patro­nie rado­ści prze­cho­dze­nia w nowy kalen­darz, korzystamy…