0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Koncerty

block-title h1

Koncerty 31.05.2019

Koncert „Dekada zrywu wolności”

Ser­decz­nie zapra­sza­my 4 czerw­ca o godz. 16.00 do bazy­li­ki Mariac­kiej na kon­cert w ramach „Deka­dy zry­wu wol­no­ści”. 9 czerw­ca 1979 w bazy­li­ce oo. Fran­cisz­ka­nów w Kra­ko­wie, pod­czas I pielgrzymki…

Koncerty 21.05.2019

Koncert „Dla Matki”

Ser­decz­nie zapra­sza­my w naj­bliż­szą nie­dzie­lę (26 maja) o godz. 17.15 do bazy­li­ki Mariac­kiej na kon­cert „Dla Mat­ki”.  Kon­cert „Dla Mat­ki” wień­czy tego­rocz­ną akcję Pola Nadziei. Wystąpią…

Koncerty 16.05.2019

Koncert chóru amerykańskiego

Ser­decz­nie zapra­sza­my 22 maja o godz. 19.15 do bazy­li­ki Mariac­kiej na kon­cert chó­ru The Richard Zie­lin­ski Sin­gers. Zało­żo­ny w 2005 roku przez ich dyrek­to­ra muzycz­ne­go, The Richard Zie­liń­ski Sin­gers, to…

Koncerty 14.01.2019

Koncert chóru Canticum Iubilaeum

Ser­decz­nie zapra­sza­my do bazy­li­ki Mariac­kiej w sobo­tę 19 stycz­nia br. o  godzi­nie 18.30 na Mszę świę­tą z udzia­łem Chó­ru Mie­sza­ne­go Can­ti­cum Iubi­la­eum z bazy­li­ki Mat­ki Boskiej Bolesnej…

Koncerty 02.01.2019

Koncert Kolęd dla Trzech Króli

Ser­decz­nie zapra­sza­my 6 stycz­nia o godz. 20.00 do bazy­li­ki Mariac­kiej na Kon­cert Kolęd dla Trzech Kró­li. Naj­pięk­niej­sze kolę­dy i pasto­rał­ki zaśpie­wa­ją Prze­my­sław Bran­ny i Gabriela…

Koncerty, Wydarzenia 21.12.2018

Świąteczny koncert i wystawa

Ser­decz­nie zapra­sza­my na kon­cert kolęd i pasto­ra­łek „Arty­ści kra­kow­scy do szop­ki razem” 29 grud­nia 2018 roku o godz. 19.30 w bazy­li­ce Mariac­kiej, jak rów­nież od 27 grud­nia do 6 stycz­nia 2019…

Koncerty 17.07.2018

Rusza Mariacki Festiwal Organowy

18 lip­ca roz­pocz­nie się IV Mariac­ki Festi­wal Orga­no­wy. W inau­gu­ru­ją­cym kon­cer­cie, obok Witol­da Zalew­skie­go – I orga­ni­sty kate­dry wawel­skiej, wystą­pi Sła­wo­mir Zubrzyc­ki na zbudowanym…