0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Koncerty

block-title h1

Koncerty 04.07.2019

V Mariacki Festiwal Organowy

Mię­dzy­uczel­nia­ny Insty­tut Muzy­ki Kościel­nej oraz bazy­li­ka Mariac­ka ser­decz­nie zapra­sza­ją na V Mariac­ki Festi­wal Orga­no­wy, któ­ry odbę­dzie się w dniach 16 lip­ca — 8 sierp­nia 2019 roku. …

Koncerty 17.06.2019

Nordyckie głosy — koncert chóru z Oslo

22 czerw­ca o godz. 19.30 ser­decz­nie zapra­sza­my do bazy­li­ki Mariac­kiej na kon­cert Chó­ru Fil­har­mo­nii w Oslo pt.„Nordyckie gło­sy”.  Dzia­ła­ją­cy od 1921 roku Chór Fil­har­mo­nii w Oslo jest wokalnym…

Koncerty 31.05.2019

Koncert „Dekada zrywu wolności”

Ser­decz­nie zapra­sza­my 4 czerw­ca o godz. 16.00 do bazy­li­ki Mariac­kiej na kon­cert w ramach „Deka­dy zry­wu wol­no­ści”. 9 czerw­ca 1979 w bazy­li­ce oo. Fran­cisz­ka­nów w Kra­ko­wie, pod­czas I pielgrzymki…

Koncerty 21.05.2019

Koncert „Dla Matki”

Ser­decz­nie zapra­sza­my w naj­bliż­szą nie­dzie­lę (26 maja) o godz. 17.15 do bazy­li­ki Mariac­kiej na kon­cert „Dla Mat­ki”.  Kon­cert „Dla Mat­ki” wień­czy tego­rocz­ną akcję Pola Nadziei. Wystąpią…

Koncerty 16.05.2019

Koncert chóru amerykańskiego

Ser­decz­nie zapra­sza­my 22 maja o godz. 19.15 do bazy­li­ki Mariac­kiej na kon­cert chó­ru The Richard Zie­lin­ski Sin­gers. Zało­żo­ny w 2005 roku przez ich dyrek­to­ra muzycz­ne­go, The Richard Zie­liń­ski Sin­gers, to…

Koncerty 14.01.2019

Koncert chóru Canticum Iubilaeum

Ser­decz­nie zapra­sza­my do bazy­li­ki Mariac­kiej w sobo­tę 19 stycz­nia br. o  godzi­nie 18.30 na Mszę świę­tą z udzia­łem Chó­ru Mie­sza­ne­go Can­ti­cum Iubi­la­eum z bazy­li­ki Mat­ki Boskiej Bolesnej…

Koncerty 02.01.2019

Koncert Kolęd dla Trzech Króli

Ser­decz­nie zapra­sza­my 6 stycz­nia o godz. 20.00 do bazy­li­ki Mariac­kiej na Kon­cert Kolęd dla Trzech Kró­li. Naj­pięk­niej­sze kolę­dy i pasto­rał­ki zaśpie­wa­ją Prze­my­sław Bran­ny i Gabriela…