0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

block-title h1

Ogłoszenia 21.04.2024

4. Niedziela Wielkanocna

21 kwiet­nia 2024 1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wa­my: ‑dzi­siej­szą nie­dzie­lę – nazy­wa­my Nie­dzie­lą Dobre­go Paste­rza. Jest to Świa­to­wy Dzień Modlitw o Powo­ła­nia, pamiętajmy…

Ogłoszenia 14.04.2024

3. Niedziela Wielkanocna

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wa­my: ‑dzi­siaj w kościo­łach naszej Ojczy­zny, odpo­wia­da­jąc na apel Prze­wod­ni­czą­ce­go Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski, ks. abpa Tade­usza Woj­dy modlimy…

Ogłoszenia 07.04.2024

Niedziela Miłosierdzia Bożego

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wa­my: ‑dzi­siaj w kra­kow­skich Łagiew­ni­kach uro­czy­sto­ści odpu­sto­we, nato­miast  do naszej bazy­li­ki zapra­sza­my o godz. 15.00 na wspól­ną modlitwę…

Ogłoszenia 31.03.2024

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

31 mar­ca 2024 Niech świa­tło Chry­stu­sa Zmar­twych­wsta­łe­go roz­pro­szy mro­ki naszych serc i umy­słów. W tym szcze­gól­nym cza­sie, pra­gnie­my Wam wszyst­kim zło­żyć w imie­niu Wspól­no­ty Mariac­kiej najserdeczniejsze…

Ogłoszenia 24.03.2024

Niedziela Męki Pańskiej Palmowa

24 mar­ca 2024 1. Zapra­sza­my na ostat­nie w tym roku nabo­żeń­stwa wiel­ko­post­ne: Gorz­kie Żale dzi­siaj o godz. 17.30; Dro­ga Krzy­żo­wa w Wiel­ki Pią­tek o godz. 17.30. 2. W tym tygo­dniu przeżywać…

Ogłoszenia 17.03.2024

5. Niedziela Wielkiego Postu

17 mar­ca 2024 1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wa­my: ‑we wto­rek – uro­czy­stość Św. Józe­fa Oblu­bień­ca NMP, zapra­sza­my na modli­twę w inten­cji miesz­kań­ców mia­sta Kra­ko­wa przez cały…

Ogłoszenia 10.03.2024

4. Niedziela Wielkiego Postu

10 mar­ca 2024 1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wa­my: ‑zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa wiel­ko­post­ne — w nie­dzie­le Gorz­kie Żale o godz. 17.30,  w piąt­ki Dro­ga Krzy­żo­wa również…