0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

block-title h1

Ogłoszenia 15.10.2023

28. Niedziela Zwykła

15 paź­dzier­ni­ka 2023  1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będzie­my: ‑w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie św. Jadwi­gi Ślą­skiej, 45. rocz­ni­ca wybo­ru Kar­dy­na­ła Karo­la Wojtyły…

Ogłoszenia 07.10.2023

27. Niedziela Zwykła

8 paź­dzier­ni­ka 2023  1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będzie­my: ‑w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie bł. Win­cen­te­go Kadłub­ka, bisku­pa; ‑w pią­tek – wspo­mnie­nie bł. Honorata…

Ogłoszenia 01.10.2023

26. Niedziela Zwykła

1 paź­dzier­ni­ka 2023 1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będzie­my: ‑w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie św. Anio­łów Stró­żów; ‑w śro­dę – wspo­mnie­nie św. Fran­cisz­ka z Asyżu;…

Ogłoszenia 24.09.2023

25. Niedziela Zwykła

24 wrze­śnia 2023 1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będzie­my: ‑w śro­dę – wspo­mnie­nie św. Win­cen­te­go a Pau­lo, pre­zbi­te­ra; ‑w czwar­tek – wspo­mnie­nie św. Wacła­wa, męczennika,…

Ogłoszenia 17.09.2023

24. Niedziela Zwykła

17 wrze­śnia 2023  1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będzie­my: ‑w ponie­dzia­łek – świę­to św. Sta­ni­sła­wa Kost­ki, zakon­ni­ka, patro­na Pol­ski; ‑w śro­dę – wspo­mnie­nie św. męczenników…

Ogłoszenia 10.09.2023

23. Niedziela Zwykła

10 wrze­śnia 2023 1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będzie­my: ‑w śro­dę – wspo­mnie­nie św. Jana Chry­zo­sto­ma, bisku­pa i dok­to­ra Kościo­ła; ‑w czwar­tek – Świę­to Podwyższenia…

Ogłoszenia 04.09.2023

22. Niedziela Zwykła

3 wrze­śnia 2023 1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będzie­my: ‑w pią­tek – świę­to Naro­dze­nia NMP. 2. Z oka­zji 770. rocz­ni­cy kano­ni­za­cji św. Sta­ni­sła­wa BM na prośbę…