0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

block-title h1

Ogłoszenia 01.08.2021

18. Niedziela Zwykła

1. Dziś w naszej bazy­li­ce o godz. 17.00 odbę­dzie się uro­czy­sta Msza świę­ta z oka­zji rocz­ni­cy wybu­chu Powsta­nia War­szaw­skie­go. Eucha­ry­stii będzie prze­wod­ni­czył ks. arcy­bi­skup Marek Jędraszewski.…

Ogłoszenia 25.07.2021

17. Niedziela Zwykła

1. Dziś po raz pierw­szy prze­ży­wa­my, usta­no­wio­ny przez papie­ża Fran­cisz­ka Świa­to­wy Dzień Dziad­ków i Osób Star­szych. Dzię­ku­jąc za wszel­kie dobro, któ­re przez swo­je życie czy­ni­li, pole­ca­my ich wszystkich…

Ogłoszenia 17.07.2021

16. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będzie­my: ‑w czwar­tek – świę­to św. Marii Mag­da­le­ny; ‑w pią­tek – świę­to św. Bry­gi­dy, zakon­ni­cy, patron­ki Euro­py; ‑w sobo­tę – wspo­mnie­nie św. Kingi,…

Ogłoszenia 10.07.2021

15. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będzie­my: — w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie św. Bru­no­na Boni­fa­ce­go z Kwer­fur­tu, bisku­pa i męczen­ni­ka; — we wto­rek – wspo­mnie­nie św.…

Ogłoszenia 04.07.2021

14. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będzie­my: ‑we wto­rek – wspo­mnie­nie bł. Marii Tere­sy Ledó­chow­skiej, dzie­wi­cy; ‑w pią­tek – wspo­mnie­nie św. Jana z Dukli, kapła­na.  2. Od minionej…

Ogłoszenia 27.06.2021

13. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będzie­my: — w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie św. Ire­ne­usza, bisku­pa i męczen­ni­ka; — we wto­rek – uro­czy­stość świę­tych Apo­sto­łów Pio­tra i Pawła;…

Ogłoszenia 19.06.2021

12. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będzie­my: — w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie św. Aloj­ze­go Gon­za­gi, zakon­ni­ka; — w czwar­tek – uro­czy­stość Naro­dze­nia św. Jana Chrzciciela.…