0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

block-title h1

Ogłoszenia 30.04.2023

4. Niedziela Wielkanocna

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będzie­my: ‑od dzi­siaj roz­po­czy­na­my nabo­żeń­stwa majo­we, w naszej bazy­li­ce codzien­nie o godz. 18.00, ser­decz­nie zapra­sza­my do wspól­nej modlitwy;…

Ogłoszenia 23.04.2023

3. Niedziela Wielkanocna

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będzie­my: ‑w ponie­dzia­łek – uro­czy­stość św. Woj­cie­cha, bisku­pa i męczen­ni­ka, głów­ne­go patro­na Naszej Ojczy­zny. Rek­to­rat Kościo­ła Świętego…

Ogłoszenia 16.04.2023

Niedziela Miłosierdzia Bożego

1. Dziś prze­ży­wa­my Nie­dzie­lę Miło­sier­dzia Boże­go, któ­ra roz­po­czy­na Tydzień Miło­sier­dzia. W kra­kow­skich Łagiew­ni­kach Uro­czy­sto­ści Odpu­sto­we. O godz. 15.oo, w Godzi­nie Miłosierdzia…

Ogłoszenia 10.04.2023

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Niech świa­tło Chry­stu­sa Zmar­twych­wsta­łe­go  roz­pro­szy mro­ki naszych serc i umy­słów. W tym szcze­gól­nym cza­sie, pra­gnie­my Wam wszyst­kim zło­żyć w imie­niu Wspól­no­ty Mariac­kiej naj­ser­decz­niej­sze życzenia…

Ogłoszenia 02.04.2023

Niedziela Męki Pańskiej — Palmowa

1. Dzi­siaj w naszej Bazy­li­ce Msza Świę­ta o godz. 15.00 na zakoń­cze­nie Bia­łe­go Mar­szu Papie­skie­go orga­ni­zo­wa­ne­go przez NSZZ Soli­dar­ność. 2. Zapra­sza­my na ostat­nie w tym roku nabo­żeń­stwa wielkopostne:…

Ogłoszenia 26.03.2023

V Niedziela Wielkiego Postu

1. W tym tygo­dniu: ‑ser­decz­nie zapra­sza­my na reko­lek­cje wiel­ko­post­ne pt. Obdarz nas poko­jem, któ­re trwa­ją do 30 mar­ca w naszej bazy­li­ce. W tym roku pro­wa­dzi je ks. Marek Hułyk z para­fii Zaleszczyki…

Ogłoszenia 18.03.2023

IV Niedziela Wielkiego Postu

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będzie­my: ‑jutro uro­czy­stość św. Józe­fa – głów­ne­go patro­na Kra­ko­wa, zapra­sza­my na mszę św. o godz. 11.00 w inten­cji Mia­sta Kra­ko­wa i jego…