0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

block-title h1

Ogłoszenia 21.01.2024

Niedziela Słowa Bożego

21 stycz­nia 2024 1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wa­my: ‑w śro­dę – wspo­mnie­nie św. Fran­cisz­ka Sale­ze­go, bisku­pa i dok­to­ra Kościo­ła; ‑w czwar­tek – świę­to Nawró­ce­nia św.…

Ogłoszenia 14.01.2024

2. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wa­my: ‑w śro­dę – wspo­mnie­nie św. Anto­nie­go, opa­ta; ‑w pią­tek – wspo­mnie­nie św. Józe­fa Seba­stia­na Pel­cza­ra, bisku­pa. 2. Plan wizy­ty duszpasterskiej…

Ogłoszenia 07.01.2024

Święto Chrztu Pańskiego

7 stycz­nia 2024 1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wa­my: ‑dzi­siaj świę­to Chrztu Pań­skie­go, jutro roz­po­czy­na­my okres zwy­kły w cią­gu roku, któ­ry potrwa do śro­dy popiel­co­wej. 2. Informujemy,…

Ogłoszenia 01.01.2024

Święto Świętej Rodziny

31 grud­nia 2023  1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wa­my: ‑dzi­siaj świę­to Świę­tej Rodzi­ny Jezu­sa, Maryi i Józe­fa, ostat­ni dzień roku kalen­da­rzo­we­go 2023 zapra­sza­my na uroczyste…

Ogłoszenia 24.12.2023

4. Niedziela Adwentu

24 grud­nia 2023  1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wa­my: ‑dzi­siaj Wigi­lię Boże­go Naro­dze­nia, nie będzie mszy świę­tej o godz. 18.30 i 20.00, spo­wiedź dzi­siaj tyl­ko do godz. 13.30. Zapraszamy…

Ogłoszenia 17.12.2023

3. Niedziela Adwentu Gaudete

17 grud­nia 2023 1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wa­my: ‑zapra­sza­my na mszę świę­tą rorat­nią ku czci NMP, codzien­nie o godz. 7.00 połą­czo­ną z nowen­ną do Dzie­ciąt­ka Jezus (w czasie…

Ogłoszenia 10.12.2023

2. Niedziela Adwentu

10 grud­nia 2023  1.W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wa­my: ‑zapra­sza­my na msze św. rorat­nie, codzien­nie o godz. 7.00, z tego powo­du też nie będzie w cza­sie Adwen­tu mszy św. o godz. 7.30;…