0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

block-title h1

Wydarzenia 23.03.2021

Transmisja rekolekcji wielkopostnych

Ser­decz­nie zapra­sza­my na reko­lek­cje wiel­ko­post­ne „Nauczy­cie­lu, gdzie miesz­kasz?”, któ­re odbę­dą się od 21 do 25 mar­ca w koście­le Mariac­kim. Kon­fe­ren­cje popro­wa­dzą zna­ni ewangelizatorzy…

Wydarzenia 16.03.2021

Nauczycielu, gdzie mieszkasz? — Rekolekcje wielkopostne

Ser­decz­nie zapra­sza­my na reko­lek­cje wiel­ko­post­ne „Nauczy­cie­lu, gdzie miesz­kasz?”, któ­re odbę­dą się od 21 do 25 mar­ca w koście­le Mariac­kim. Kon­fe­ren­cje popro­wa­dzą zna­ni ewangelizatorzy…

Wydarzenia 01.02.2021

Konserwacja ołtarza dłuta Wita Stwosza zakończona

Po ponad sze­ściu latach prac bada­w­czo-kon­se­r­wa­­to­r­skich ołtarz Wnie­bo­wzię­cia NMP dłu­ta Wita Stwo­sza moż­na ponow­nie oglą­dać w peł­nym bla­sku. „Mam nadzie­ję, że tak jak przed wie­ka­mi rodzi­ce będą i dzisiaj…

Wydarzenia 17.11.2020

Adoracja Listopadowa #2 | Podobni do Ojca

Sły­sze­li­ście, że powie­dzia­no: będziesz miło­wał swo­je­go bliź­nie­go…” — tymi Sło­wa­mi Jezu­sa roz­pocz­nie­my roz­wa­ża­nia i modli­twę w cza­sie kolej­nej wspól­nej Ado­ra­cji. Tym razem jednak…

Wydarzenia 16.11.2020

Wyciągnij rękę do ubogiego — 4. ŚDU

Wycią­gnij rękę do ubo­gie­go!”- pod tym hasłem odby­ła się w tym roku czwar­ta edy­cja Świa­to­we­go Dnia Ubo­gich. Mszy św. w bazy­li­ce Mariac­kiej prze­wod­ni­czył arcy­bi­skup Marek Jędra­szew­ski. „Pomi­mo,…

Wydarzenia 22.10.2020

Adoracja Październikowa #1 | Bez troski

Aktu­al­ny czas bynaj­mniej nie koja­rzy się z „bez­tro­ską“. Nie­pew­na sytu­acja epi­de­micz­na, jesien­na chan­dra czy desz­czo­wa pogo­da nie uła­twia­ją. Jed­nak jest Ktoś, kto chce z nami te wszel­kie tro­ski nosić.…

Wydarzenia 11.10.2020

Potrzeba miłować

Pod­czas wszyst­kich nie­dziel­nych Mszy św. w bazy­li­ce kaza­nie gło­sił ks. Jacek Krze­mień, kape­lan Wspól­no­ty Chleb Życia. W homi­lii ks. Jacek Krze­mień mówił o dro­dze czło­wie­ka do nie­ba. „Nie…