0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

block-title h1

Wydarzenia 21.07.2023

Haft ze św. Marią Magdaleną

Ornat zie­lo­ny z haftem przed­sta­wia­ją­cym Ukrzy­żo­wa­nie i św. Marię Mag­da­le­nę ze zbio­rów bazy­li­ki Mariac­kiej w Kra­ko­wie Czas powsta­nia: trze­cia ćwierć XV w. Tech­ni­ka: haft nić­mi jedwabnymi…

Wydarzenia 06.07.2023

Korona królewska ściągnięta z hejnalicy mariackiej

Para­fia Mariac­ka roz­po­czę­ła pro­jekt „Dzie­dzic­two bazy­li­ki Mariac­kiej. Kon­ser­wa­cja ele­wa­cji wież kościo­ła i heł­mu wie­ży wyż­szej wraz z koro­ną kró­lew­ską”. Pierw­szym eta­pem jest konserwacja…

Wydarzenia 29.06.2023

Bajki, opowieści i legendy mariackie

Skąd wzię­ły się wie­wiór­ki na kra­kow­skim Ryn­ku? Dla­cze­go jed­na z wież kościo­ła Mariac­kie­go jest wyż­sza od dru­giej? Jak ważą­cy pięć ton dzwon rycer­ski zna­lazł się na wie­ży mariac­kiej? Kie­dy i dlaczego…

Wydarzenia 29.06.2023

Haft ze śś. Piotrem i Pawłem

Pre­tek­sta krzy­żo­wa z haftem przed­sta­wia­ją­cym Ukrzy­żo­wa­nie z Mat­ką Boską, św. Janem, św. Doro­tą oraz z śś. Pio­trem i Paw­łem ze zbio­rów bazy­li­ki Mariac­kiej w Kra­ko­wie  Czas powstania:…

Wydarzenia 14.06.2023

Nagroda Publiczności — głosuj na ołtarz Wita Stwosza

We wrze­śniu w Wene­cji, pod­czas cere­mo­nii przy­zna­nia Euro­pej­skiej Nagro­dy Dzie­dzic­twa /​​ Nagro­dy Euro­pa Nostra 2023, wrę­czo­na zosta­nie Nagro­da Publicz­no­ści. Zachę­ca­my do odda­wa­nia gło­sów (vote​.euro​pa​no​stra​.org)…

Wydarzenia 13.06.2023

Europejski „Oscar kultury” za konserwację ołtarza Wita Stwosza

Wśród tego­rocz­nych lau­re­atów uho­no­ro­wa­nych naj­wyż­szym euro­pej­skim wyróż­nie­niem — Euro­pej­ską Nagro­dą Dzie­dzic­twa /​​ Nagro­dą Euro­pa Nostra 2023 w kate­go­rii Kon­ser­wa­cja znalazł…

Wydarzenia 13.06.2023

Europejska Nagroda Dziedzictwa /​ Nagroda Europa Nostra 2023

Kon­ser­wa­cja Ołta­rza Wita Stwo­sza w bazy­li­ce Mariac­kiej w Kra­ko­wie wyróż­nio­na Euro­pej­ską Nagro­dą Dzie­dzic­twa /​​ Nagro­dą Euro­pa Nostra 2023 Bruk­se­la /​​ Haga, 13 czerw­ca 2023 Komisja…