0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

block-title h1

Wydarzenia 02.10.2020

Rewitalizacja instrumentarium kościoła Mariackiego

W 2015 roku na wnio­sek Para­fii Mariac­kiej w Kra­ko­wie Archi­die­ce­zjal­na Komi­sja Muzy­ki Kościel­nej doko­na­ła oce­ny sta­nu instru­men­ta­rium bazy­li­ki Mariac­kiej. Potwier­dzo­no zgła­sza­ne od kil­ku lat przez…

Wydarzenia 02.10.2020

Przebudowa organów głównych

Od 2015 roku w bazy­li­ce Mariac­kiej pro­wa­dzo­ne są pra­ce nad pro­jek­tem rewi­ta­li­za­cji instru­men­ta­rium. Obec­nie moder­ni­zo­wa­ne są orga­ny głów­ne. Pla­no­wa­ne zakoń­cze­nie prac to II poło­wa 2021 roku. …

Wydarzenia 18.08.2020

Adoracja Sierpniowa | Nie poddawaj się!

Kocha­ni, ostat­ni czwar­tek zbli­ża się wiel­ki­mi kro­ka­mi, dla­te­go pra­gnie­my Was zapro­sić na spo­tka­nie z Panem Jezu­sem 😀 Wyjąt­ko­we, nie­za­stą­pio­ne jest każ­de spo­tka­nie z Bogiem 💙 W…

Wydarzenia 27.06.2020

Pierwsza płyta Cappelli Marialis

Z rado­ścią infor­mu­je­my, że uka­za­ła się pierw­sza pły­ta zespo­łu wokal­ne­go bazy­li­ki Mariac­kiej — Cap­pel­li Maria­lis. Zapra­sza­my ser­decz­nie na kon­cert 27 czerw­ca o godz. 19.30, któ­ry poprzedzi…

Wydarzenia 19.06.2020

Adoracja Czerwcowa #10 Powiedz tylko słowo!

Dro­dzy, przed nami ostat­nie spo­tka­nie w naszym rocz­nym cyklu Ado­ra­cji 🙂 Od wrze­śnia ub.r. przy­glą­da­my się histo­riom ludzi, któ­rzy spo­tka­li Jezu­sa na swo­jej dro­dze życia i któ­re ich całkowicie…

Wydarzenia 26.05.2020

Otwieramy!

Z rado­ścią infor­mu­je­my, że po prze­rwie spo­wo­do­wa­nej epi­de­mią koro­na­wi­ru­sa, 1 czerw­ca otwie­ra­my wnę­trze bazy­li­ki Mariac­kiej dla zwie­dza­ją­cych.  Bazy­li­kę Mariac­ką będzie moż­na zwiedzać…

Wydarzenia 19.04.2020

Modlitwa w „mariackich Łagiewnikach”

Dzi­siaj, po uro­czy­stej sumie uda­li­śmy się do „mariac­kich Łagiew­nik”. Po odczy­ta­niu modli­twy do Boże­go Miło­sier­dzia odśpie­wa­li­śmy supli­ka­cję „Świę­ty Boże…” i zawie­rzy­li­śmy się w pieśni…