0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Córki Królowej

Córki Królowej

Cór­ki Kró­lo­wej to wspól­no­ta kato­lic­kich kobiet gro­ma­dzą­ca się przy bazy­li­ce Mariac­kiej w Krakowie. 

Kim jeste­śmy?
Zain­spi­ro­wa­ne pro­jek­tem Urze­ka­ją­ca od jesie­ni 2019 roku budu­je­my /​liczącą obec­nie oko­ło 50 osób/​ wspól­no­tę kato­lic­kich kobiet, któ­re w Koście­le odnaj­du­ją swo­je miejsce.
Od lute­go 2022 roku przy  bazy­li­ce Mariac­kiej w Kra­ko­wie, w cie­niu Wnie­bo­wzię­tej Bogu­ro­dzi­cy, naszej Mat­ki i naj­do­sko­nal­szej Nie­wia­sty, pra­gnie­my uczyć się od Niej czym we współ­cze­snym świe­cie jest ów „geniusz kobie­ty”, o któ­rym tak pięk­nie nauczał św. Jan Paweł II. Z bogac­twa Ewan­ge­lii, naucza­nia Kościo­ła i wpa­try­wa­nia się w postać Nie­po­ka­la­nej Madon­ny pra­gnie­my czer­pać ducho­wy pokarm i inspi­ra­cję do życia mał­żeń­skie­go, rodzin­ne­go i zawo­do­we­go. W ten spo­sób chce­my coraz bar­dziej sta­wać się praw­dzi­wy­mi Cór­ka­mi Kró­lo­wej  Wnie­bo­wzię­tej.

Jak dzia­ła­my?
Spo­ty­ka­my się zwy­kle w III sobo­tę miesiąca.
Klu­czem do naszych dzia­łań są trzy słowa:
Modli­twa – For­ma­cja – Rekreacja. 

Modli­twa
Roz­po­czy­na­my wspól­ną modli­twą, zwy­kle udzia­łem w Eucha­ry­stii, w któ­rą sta­ra­my się zaan­ga­żo­wać poprzez opra­wę Litur­gii. Słu­cha­my kon­fe­ren­cji, któ­ra wpro­wa­dza nas w temat spo­tka­nia. Naszej modli­twie towa­rzy­szą rów­nież nabo­żeń­stwa roku liturgicznego.

For­ma­cja
Następ­nie w domu para­fial­nym w atmos­fe­rze sio­strza­ne­go zaufa­nia sprzy­ja­ją­ce­go for­ma­cji naszych kobie­cych serc, przy udzia­le nasze­go ducho­we­go opie­ku­na dzie­li­my się prze­pra­co­wa­nym mate­ria­łem for­ma­cyj­nym, któ­ry towa­rzy­szył nam przez minio­ny miesiąc.
Z przy­go­to­wa­nych przez księ­dza tek­stów i naszych oso­bi­stych roz­wa­żań rodzi się bogac­two, któ­rym wspól­nie się dzie­li­my w myśl zasa­dy św. Augu­sty­na: „kar­mię was tym, czym sam żyję”.
Sta­ra­my się wspól­nie szu­kać odpo­wie­dzi na pyta­nia, któ­re zro­dzi­ły się w nas pod wpły­wem roz­wa­ża­nych tekstów.
U koń­ca tej czę­ści spo­tka­nia otrzy­mu­je­my kolej­ny „pakiet for­ma­cyj­ny”, któ­ry będzie­my zgłę­biać w indy­wi­du­al­nej pra­cy przez następ­ny miesiąc.

Rekre­acja
Ostat­nia część spo­tka­nia, to czas wspól­no­to­wej rekre­acji. W zależ­no­ści od wspól­nych usta­leń będzie to roz­mo­wa „przy kawie”, odwie­dza­nie war­to­ścio­wych miejsc Kra­ko­wa i oko­li­cy (np. sank­tu­ariów maryj­nych), a cza­sem gór­skich wędrówek.
W ten spo­sób pra­gnie­my tak­że budo­wać wspól­no­tę o sio­strza­nych, przy­ja­ciel­skich rela­cjach, któ­re sprzy­ja­ją dzie­le­niu się oso­bi­sty­mi spra­wa­mi i otrzy­my­wa­niu wsparcia.

Mate­riał for­ma­cyj­ny /​na dobry początek/​ nad któ­rym pra­co­wa­li­śmy do czerw­ca 2022 r., to List św. Jana Paw­ła II do Kobiet.

Ter­mi­ny naszych spotkań:
W minio­nych mie­sią­cach nasze spo­tka­nia wyglą­da­ły następująco:
-19.02.2022 /​sobota/​ — spo­tka­nie wstęp­neEucha­ry­stia w Bazy­li­ce Mariac­kiej, zarys naszych spotkań
-19.03.2022 /​sobota/​ — Wspól­no­to­wa Dro­ga Krzy­żo­wa u o. Fran­cisz­ka­nów, Eucha­ry­stia w Bazy­li­ce Mariac­kiej + spo­tka­nie formacyjne
-23.04.2022 /​sobota/​ — W Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia – Dro­ga Świa­tła, Eucha­ry­stia + spo­tka­nie formacyjne 
-21.05.2022 /​sobota/​ — Wypra­wa na Lesko­wiec, Eucha­ry­stia z kon­fe­ren­cją na Gro­niu Jana Paw­ła II, grill i wspól­ne rozmowy
-18.06.2022 /​sobota/​ — Wyjazd do Mako­wa Pod­ha­lań­skie­go – modli­twa w Sank­tu­arium MB Kró­lo­wej Rodzin, Eucha­ry­stia w jor­da­now­skim Sank­tu­arium MB Trud­ne­go Zawie­rze­nia – Obrzęd zawie­rze­nia św. Józe­fo­wi, spo­tka­nie przy sto­le, dzie­le­nie się wspól­nie prze­ży­tym cza­sem minio­nych miesięcy 

Szcze­gó­ły doty­czą­ce spo­tkań, oraz infor­ma­cje o ewen­tu­al­nych zmia­nach są prze­ka­zy­wa­ne przez nasze wewnętrz­ne środ­ki przekazu.
Nasza Wspól­no­ta pozo­sta­je otwar­ta na każ­dą kobie­tę, któ­ra zechce do nas dołą­czyć i wędro­wać razem ku Chrystusowi.

Od wrze­śnia zapra­sza­my więc wszyst­kie chęt­ne kobie­ty, aby dołą­czy­ły do naszej Wspól­no­ty, bo razem prze­ży­wa­na wia­ra wzra­sta, a tro­ski dzie­lo­ne wspól­nie są łatwiej­sze do niesienia.
Ter­mi­ny naszych spo­tkań poja­wią się niebawem.