0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Dlaczego Msza nie wygląda jak Ostatnia Wieczerza?

Data

10 listopada 2016

Godzina

18:30 Msza św.
19:15 konferencja i dyskusja

Miejsce

Bazylika Mariacka

Organizatorzy

Sala na Górze

Bazylika Mariacka

Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny

Dlaczego Msza nie wygląda jak Ostatnia Wieczerza?

10 listo­pa­da Sala na Górze zapra­sza do bazy­li­ki na kolej­ną kate­che­zę z cyklu „Kie­dy Msza prze­sta­je być nudna”.

W cią­gu dwu­dzie­stu wie­ków świat nie­sa­mo­wi­cie się zmie­nił. Apo­sto­ło­wie i ich współ­cze­śni nie mogli nawet przy­pusz­czać, jak poto­czy się histo­ria Kościo­ła, któ­ry powstał na ich oczach. I choć Kościół naszych cza­sów wyglą­da już zupeł­nie ina­czej niż ten opi­sa­ny w Nowym Testa­men­cie, to isto­ta musia­ła pozo­stać ta sama! Co jed­nak powo­do­wa­ło Ojca­mi Kościo­ła, teo­lo­ga­mi i refor­ma­to­ra­mi litur­gii, że – zamiast pro­ste­go łama­nia chle­ba — uczest­ni­czy­my dzi­siaj w obrzę­dach, któ­re w nie­znacz­nym stop­niu zda­ją się przy­po­mi­nać to, co wyda­rzy­ło się pew­ne­go dnia w Wieczerniku?

A zatem: DLACZEGO MSZA NIE WYGLĄDA JAK OSTATNIA WIECZERZA?

Na to pyta­nie posta­ra się nam odpo­wie­dzieć histo­ryk litur­gii, ks. dr hab. Janusz Miecz­kow­ski- wykła­dow­ca Uni­wer­sy­te­tu Papie­skie­go Jana Paw­ła II w Kra­ko­wie, współ­or­ga­ni­za­tor mię­dzy­na­ro­do­wych sym­po­zjów liturgicznych.