0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Dziękczynienie za konserwację ołtarza dłuta Wita Stwosza

Dziękczynienie za konserwację ołtarza dłuta Wita Stwosza

15 sierp­nia 2021 w uro­czy­stość Wnie­bo­wzię­cia NMP w bazy­li­ce Mariac­kiej obcho­dzić będzie­my odpust para­fial­ny. W tym dniu dzię­ko­wać będzie­my tak­że Bogu za zakoń­czo­ną kon­ser­wa­cję ołta­rza dłu­ta Wita Stwo­sza. 

Msze świę­te w dzień odpu­stu para­fial­ne­go spra­wo­wa­ne będą w godz. 6.00- 13.00 oraz o 18.30 i oko­ło godz. 20.00.

Msza św. o godz. 10.00 odpra­wio­na zosta­nie w inten­cji kra­ko­wian, a Mszę św. o godz. 12.00 w inten­cji mał­żeństw i rodzin w Roku Rodzi­ny Amo­ris laeti­tia odpra­wi ks. Paweł Gałusz­ka — dyrek­tor Wydzia­łu Dusz­pa­ster­stwa Rodzin Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej. O opra­wę muzycz­ną tej Mszy św. zadba Scho­la Mariacka.

Pod­czas Mszy o godz. 11.15 razem z nami będą modlić się przed­sta­wi­cie­le Kra­kow­skiej Kon­gre­ga­cji Kupiec­kiej, a o godz. 13.00 uczest­ni­cy tra­dy­cyj­nej piel­grzym­ki z Bronowic.

O godz. 18.00 odbę­dzie się kon­cert zespo­łu Cap­pel­la Maria­lis, a o godz. 18.30 Msza świę­ta, z poświę­ce­niem odno­wio­ne­go ołta­rza, któ­rą cele­bro­wał będzie metro­po­li­ta kra­kow­ski, arcy­bi­skup Marek Jędra­szew­ski. Trans­mi­sja na ante­nie TVP3 Kraków.

Zachę­ca­my do odwie­dze­nia bazy­li­ki Mariac­kiej — tego dnia wstęp wol­ny dla zwiedzających.

Wszyst­kich Kra­ko­wian i Gości ser­decz­nie zapra­sza­my do świę­to­wa­nia z nami odpu­stu parafialnego!