0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Dzień 2. pielgrzymki do Ziemi Świętej — pustynia Negew

Dzień 2. pielgrzymki do Ziemi Świętej — pustynia Negew

Głów­nym punk­tem dzi­siej­sze­go dnia było prze­by­wa­nie na pusty­ni, a dokład­niej zwie­dza­nie jed­ne­go z naj­więk­szych kra­te­rów ero­zyj­nych – Kra­te­ru Ramon. Tam odpra­wio­na zosta­ła Msza świę­ta. Potem już tyl­ko kil­ku­go­dzin­ny prze­jazd do Nazaretu.


piel­grzy­mi mariaccy


spa­cer po Ejlacie


wspi­nacz­ka na pustyni


Msza świę­ta w Kra­te­rze Ramon