0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Dzień 4. pielgrzymki do Ziemi Świętej – Nazaret

Dzień 4. pielgrzymki do Ziemi Świętej – Nazaret

Dzień zaczął się od Mszy Świę­tej w Bazy­li­ce Zwia­sto­wa­nia Pań­skie­go w Naza­re­cie. Potem odwie­dzi­li­śmy Kanę Gali­lej­ską, a tak­że sta­ro­żyt­ne mia­sto por­to­we Akkę. W Haj­fie uda­li­śmy się na Górę Kar­mel. Dzień koń­czy­my w Betle­jem, gdzie jutro cze­ka­ją na nas miej­sca zwią­za­ne z naro­dze­niem Pana Jezusa.

Bazy­li­ka Zwia­sto­wa­nia Pań­skie­go w Nazarecie

Akka

Góra Kar­mel

Punkt wido­ko­wy na Górze Karmel