0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Dzień Dziecka z bazyliką Mariacką

Dzień Dziecka z bazyliką Mariacką

Ser­decz­nie zapra­sza­my na „baj­ko­wy” Dzień Dziec­ka z bazy­li­ką Mariac­ką 1 czerw­ca (sobo­ta). 

O godz. 11.00 odbę­dzie się Msza św. z kaza­niem dla dzie­ci opo­wia­da­ją­cym o baj­kach i legen­dach mariackich.

O godz. 12.00 zapra­sza­my do Głów­nej Księ­gar­ni Nauko­wej (Pod­wa­le 6) na spo­tka­nie wokół „Bajek mariac­kich”. Naj­wspa­nial­sze opo­wie­ści o koście­le Mariac­kim będzie czy­ta­ła autor­ka książ­ki Ewa Czacz­kow­ska oraz archi­pre­zbi­ter bazy­li­ki ks. Dariusz Raś.

Wyda­rze­nie na facebooku

Dla wszyst­kich, któ­rzy 1 czerw­ca będą chcie­li nabyć książ­kę „Baj­ki mariac­kie” sklep Arkos prze­wi­dział 30% rabat.

Zachę­ca­my do wspól­ne­go świę­to­wa­nia Dnia Dziec­ka z bazy­li­ką Mariacką! 🙂