0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Dzwony kościoła Mariackiego

Dzwony kościoła Mariackiego

Pre­zen­ta­cja sta­no­wi krót­kie wpro­wa­dze­nie do książ­ki Dzwo­ny kościo­ła Mariac­kie­go, w któ­rej zna­leźć moż­na wyczer­pu­ją­ce infor­ma­cje o wszyst­kich sied­miu mariac­kich dzwo­nach oraz licz­ne foto­gra­fie i rysun­ki uzu­peł­nia­ją­ce ten fascy­nu­ją­cy temat. W publi­ka­cji opi­sa­no też towa­rzy­szą­ce dzwo­nom relik­ty prze­szło­ści: zega­ry, hej­na­ły, a nawet kró­lew­ską koro­nę na Hejnalicy.