0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Dzwony kościoła Mariackiego

autor: Andrzej Bochniak
język: polski
licz­ba stron: 122
opra­wa: mięk­ka klejona
wydaw­nic­two: wyd. EDYCJA i wyd. Mariackie
Kato­wi­ce-Kra­ków 2018

Ze wzglę­du na sła­wę jak i tra­dy­cję dzwo­nów mariac­kich powsta­ła książ­ka „Dzwo­ny kościo­ła Mariac­kie­go w Kra­ko­wie. Narzę­dzia komu­ni­ka­cji wia­ry. Opo­wieść histo­rycz­na z infor­ma­cja­mi tech­nicz­ny­mi i opi­sem litur­gii dzwo­nów” autor­stwa Andrze­ja Boch­nia­ka. Autor w publi­ka­cji przed­sta­wia naj­więk­sze i naj­słyn­niej­sze dzwo­ny kościo­ła Mariac­kie­go: rycer­ski Pół­zyg­munt, kró­lew­ski Tene­brat, misyj­ny Misjo­nał i Miesz­czań­ski zwa­ny tak­że Małym, jak rów­nież te mniej­sze. Opi­su­je ich histo­rię, efek­tow­ne deko­ra­cje i poda­je dane tech­nicz­ne. Jak sam mówi „wie­le wspa­nia­łych relik­tów prze­szło­ści zacho­wa­ło się w koście­le Mariac­kim do dzi­siaj. Dwa z nich są bar­dzo zwią­za­ne z dzwo­na­mi. To wiel­ki sło­necz­ny zegar i hej­nał z wie­ży mariac­kiej. Zega­ry i sygna­ły dźwię­ko­we zawsze były nie­roz­łącz­ne” dla­te­go one rów­nież opi­sa­ne zosta­ły w opowieści.

Dzwo­ny mariac­kie sta­no­wią instru­men­ta­rium wia­ry, któ­re było od począt­ku zwią­za­ne nie tyle z egzy­sten­cją spo­łecz­ną same­go Kra­ko­wa, ale z nie­wer­bal­ną komu­ni­ka­cją życia chrze­ści­jan zgro­ma­dzo­nych wokół mariac­kiej fary. Ludzie wie­rzą­cy przez całe wie­ki wyra­ża­li nimi, każ­dym w innej oko­licz­no­ści, rado­ści  i smut­ki, wska­zy­wa­li naj­waż­niej­sze świę­ta kalen­da­rza litur­gicz­ne­go, wska­zy­wa­li prze­rwę na Anioł Pań­ski, powia­da­mia­li współ­wy­znaw­ców-oby­wa­te­li o kona­niu i śmier­ci, zapra­sza­li na nabo­żeń­stwa, wzy­wa­li do modli­twy na cmen­tar­ne obrzę­dy” – napi­sał we wstę­pie opo­wie­ści pro­boszcz bazy­li­ki Mariac­kiej ks. inf. Dariusz Raś.

Andrzej Boch­niak — z zawo­du inży­nier mecha­nik, absol­went Wydzia­łu Mecha­nicz­ne­go Poli­tech­ni­ki Kra­kow­skiej ze spe­cjal­no­ścią budo­wa maszyn. Od 1981 roku dzwon­nik Zyg­mun­ta w kate­drze na Wawe­lu. Od 2001 roku spra­wu­je tak­że nad­zór tech­nicz­ny nad dzwo­na­mi tej­że kate­dry. W roku 2010 roz­po­czął tech­nicz­ną opie­kę nad dzwo­na­mi kościo­ła Mariac­kie­go. W 2012 pod­jął się tech­nicz­nej opie­ki nad zabyt­ko­wy­mi caril­lo­nem i zega­rem wie­żo­wym na Jasnej Górze. Autor publi­ka­cji: „Caril­lon i zegar wie­żo­wy Sank­tu­arium na Jasnej Górze”, „Dzwo­ny wie­ży Wika­ryj­skiej Kate­dry na Wawe­lu” oraz „Ile waży dzwon Zyg­mun­ta”. Na temat dzwo­nów wygło­sił licz­ne wykła­dy m.in. na Hrad­cza­nach w Pra­dze i w Towa­rzy­stwie Miło­śni­ków Histo­rii i Zabyt­ków Krakowa.