Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Holy Masses in foreign languages in Krakow

Latin

Para­fia archi­ka­te­dral­na św. Sta­ni­sła­wa BM i św. Wacła­wa, Sun­days and Holi­days, 07.00 AM
Para­fia archi­ka­te­dral­na św. Sta­ni­sła­wa BM i św. Wacła­wa, Sun­days and Holi­days, 09.00 AM
Para­fia Świę­te­go Krzy­ża, Sun­days and Holi­days, 10.30 AM, Tra­di­tio­nal Mass
Rek­to­rat kościo­ła Zmar­twych­wsta­nia Pań­skie­go, Sun­days and Holi­days, 12.00 PM
Para­fia Świę­te­go Krzy­ża, Sun­days and Holi­days, 7.15 PM, Tra­di­tio­nal Mass

English

Kościół NMP Śnież­nej („Na Gród­ku”), Miko­łaj­ska 21 Stre­et, Sun­day, 10.30 AM

Italian

Para­fia Styg­ma­tów św. Fran­cisz­ka z Asy­żu, Sun­days, 11.00 AM, Kapli­ca Zgro­ma­dze­nia Sióstr Córek Św. Fran­cisz­ka z Flo­ren­cji, Sosno­wiec­ka 12 Street

Slovak

Para­fia św. Mar­ci­na, Nie­dzie­le i świę­ta, 07.30 AM (alter­na­te­ly with Polish)
Para­fia św. Bar­tło­mie­ja Apo­sto­ła, Sun­days and Holi­days, 07.45 AM
Para­fia Prze­mie­nie­nia Pań­skie­go, Sun­days and Holi­days, 08.00 AM
Para­fia Wszyst­kich Świę­tych, Sun­days and Holi­days, 09.15 AM
Para­fia św. Mar­ci­na, Sun­days and Holi­days, 10.30 AM
Para­fia św. Kata­rzy­ny Alek­san­dryj­skiej, Sun­days and Holi­days, 11.00 AM
Para­fia św. Seba­stia­na, Sun­days and Holi­days, 11.00 AM