0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Koncerty

Festiwal Musica Divina

Festiwal Musica Divina

Ser­decz­nie zapra­sza­my 14 sierp­nia o godz. 20.30 do bazy­li­ki Mariac­kiej na kon­cert rosyj­skie­go zespo­łu Sirin w ramach Festi­wa­lu Musi­ca Divina. 

Już po raz dru­gi Kra­ków gości gro­no zna­ko­mi­tych euro­pej­skich wyko­naw­ców kocha­ją­cych muzy­kę sakral­ną. Zabyt­ko­we, uświę­co­ne wie­lo­wie­ko­wą tra­dy­cją wnę­trza kościo­łów wypeł­nia­ją dźwię­ki kom­po­zy­cji z róż­nych stron kon­ty­nen­tu, któ­rych wspól­ną inspi­ra­cją jest chęć wyra­że­nia tego, co wymy­ka się peł­ne­mu pozna­niu. Sacrum.
Festi­wal Musi­ca Divi­na sta­no­wi pró­bę stwo­rze­nia prze­strze­ni dla praw­dzi­we­go doświad­cze­nia spo­tka­nia z abso­lu­tem poprzez pięk­no w muzy­ce. Jako naj­waż­niej­szy, fla­go­wy pro­jekt Fun­da­cji inCan­to wyra­ża w peł­ni myśl o muzy­ce rozu­mia­nej jako prze­strzeń wyra­ża­nia naj­głęb­szych emo­cji: od miło­ści po poczu­cie opusz­cze­nia, od pasji po ace­dię, od uwiel­bie­nia po cier­pie­nie. Te zaś emo­cje, wypo­wie­dzia­ne w kon­tek­ście sakral­nym, pod­kre­ślo­ne geniu­szem auto­ra i wyko­naw­cy otwie­ra­ją nas na coś wię­cej niż bła­he wzru­sze­nie – pro­wa­dzą nas do Spo­tka­nia, któ­re przemienia.
W bazy­li­ce Mariac­kiej wystą­pi zespół Sirin. Został on zało­żo­ny w 1989 przez Andrie­ja Koto­va i sku­pia pro­fe­sjo­nal­nych muzy­ków, któ­rych wspól­nym celem jest oży­wie­nie sta­ro­ru­skich tra­dy­cji muzycz­nych. Nazwa zespo­łu wywo­dzi się od legen­dar­ne­go raj­skie­go pta­ka śpie­wa­ją­ce­go pro­ro­cze pie­śni o przy­szłej roz­ko­szy.. Na kon­cert zło­ży się kil­ka grup utwo­rów odmien­nych gatun­ko­wo i sty­li­stycz­nie takich jak: sta­ro­ru­skie litur­gicz­ne pie­śni cer­kiew­ne, któ­re powsta­wa­ły na prze­strze­ni od XV do XVIII wie­ku; zna­mien­nyj, die­mie­stwien­nyj raspiew, śpie­wy sta­ro­obrzę­do­we, daw­na klasz­tor­na wie­lo­gło­so­wość, pie­śni reli­gij­ne (duchow­ny­je sti­chi): czy­li poza­li­tur­gicz­ne pie­śni o tre­ści reli­gij­nej, wyra­ża­ją­ce głę­bo­ką ideę i sens pra­wo­sław­nej wizji świa­ta muzy­ki sakral­nej, obec­nej w róż­nych war­stwach spo­łecz­nych i kon­tek­stach reli­gij­nych; pie­śni wędrow­nych lir­ni­ków, a tak­że muzy­ka współ­cze­sna two­rzo­na spe­cjal­nie dla zespo­łu Sirin.