0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Godzina dla Dzieci z Ołtarzem Wita Stwosza

Od wrze­śnia do koń­ca paź­dzier­ni­ka b.r., od ponie­dział­ku do piąt­ku, o godz. 13.00 zapra­sza­my uczniów i nauczy­cie­li mało­pol­skich szkół na dodat­ko­we otwar­cie ołta­rza dłu­ta Wita Stwosza. 

Licz­ni tury­ści z wszel­kich zakąt­ków przy­by­wa­ją do Kra­ko­wa, aby ujrzeć cere­mo­nię otwar­cia ołta­rza dłu­ta Wita Stwo­sza. Tłu­my nie zawsze pozwa­la­ją na prze­ży­wa­nie zachwy­tu i pozna­nie ołta­rza przez dzie­ci i mło­dzież pod­czas szkol­nych wycie­czek, nie zawsze ich har­mo­no­gram umoż­li­wia obej­rze­nie cere­mo­nii otwar­cia, stąd też zro­dzi­ła się idea Godzi­na dla Dzie­ci z Ołta­rzem Wita Stwo­sza. Akcja ta orga­ni­zo­wa­na jest przez bazy­li­kę Mariac­ką oraz Mało­pol­ską Kura­tor Oświa­ty Bar­ba­rę Nowak.

Pro­si­my o wcze­śniej­sze zgło­sze­nie gru­py na adres e‑mail: turystyka@​mariacki.​com lub w punk­cie obsłu­gi zwie­dza­ją­cych na Pla­cu Mariac­kim 7, a w dniu przy­by­cia o odbiór wej­ściów­ki gru­po­wej i rejestrację.
Bazy­li­ka Mariac­ka nie zapew­nia usłu­gi przewodnickiej.