0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Haft z Matką Boską z Dzieciątkiem

Haft z Matką Boską z Dzieciątkiem

Ornat zie­lo­ny z hafto­wa­nym przed­sta­wie­niem Mat­ki Boskiej z Dzie­ciąt­kiem i św. Kata­rzy­ny Alek­san­dryj­skiej, pocho­dzą­cy ze skarb­ca bazy­li­ki Mariac­kiej w Krakowie 

Czas i miej­sce powsta­nia: ok. 1410 r., Kraków

Tech­ni­ka: haft acu­pic­tu­ro­wy, ście­gi: roz­łu­pa­ny, kładziony

Fun­da­cja: nie­zna­na

Z tyłu orna­tu znaj­du­je się naj­star­sza w zbio­rach mariac­kich hafto­wa­na pre­tek­sta z przed­sta­wie­niem Mat­ki Boskiej z Dzie­ciąt­kiemśw. Kata­rzy­ny Alek­san­dryj­skiej. Posta­ci te sto­ją pod bal­da­chi­ma­mi o boga­tych, archi­tek­to­nicz­nych for­mach. Mat­ka Boska ubra­na jest w błę­kit­ną suk­nię z wąski­mi, pro­sty­mi, dłu­gi­mi ręka­wa­mi o pro­stym dekol­cie oraz w błę­kit­ny płaszcz pod­szy­ty jasno­kre­mo­wą pod­szew­ką. Na gło­wie Marii, oto­czo­nej nim­bem, umiesz­czo­no koro­nę kró­lew­ską. W lewej ręce Maria pod­trzy­mu­je Dzie­ciąt­ko, a w pra­wej dło­ni trzy­ma ber­ło. Dzie­ciąt­ko Jezus, z nim­bem krzy­żo­wym wokół gło­wy, ubra­ne jest w jasno­kre­mo­wą suk­nię z dłu­gi­mi, pro­sty­mi ręka­wa­mi ze szpi­cza­stym dekol­tem. W dło­niach Dzie­ciąt­ko trzy­ma szczy­gła – sym­bo­li­zu­ją­ce­go zapo­wiedź Męki Pań­skiej. Nim­by, koro­na, ber­ło i wykoń­cze­nia szat hafto­wa­ne są nić­mi meta­lo­wy­mi, praw­do­po­dob­nie zło­ty­mi. Nim­by i koro­ny były pier­wot­nie ozdo­bio­ne rów­nież per­ła­mi. Haft ten jest jed­nym z naj­wy­bit­niej­szych w zbio­rach pol­skich przy­kła­dów haftu acu­pic­tu­ro­we­go, czy­li naśla­du­ją­ce­go malar­stwo, a tak­że jed­nym z naj­cie­kaw­szych dzieł sztu­ki gotyc­kiej sty­lu pięk­ne­go. W inwen­ta­rzach kościo­ła Mariac­kie­go poja­wia się dopie­ro od poł. XVIII wieku.