0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Haft z motywem Ecce Homo

Haft z motywem Ecce Homo

Haft z moty­wem Ecce Homo pocho­dzą­cy ze skarb­ca bazy­li­ki Mariac­kiej w Krakowie 

Czas powsta­nia: 4. ćw. XVII wieku (?)

Tech­ni­ka: haft kła­dzio­ny, grafika

Fun­da­cja: (?)

Na frag­men­cie pal­ki lub bur­sy kie­li­cho­wej znaj­du­je się hafto­wa­ne przed­sta­wie­nie Ecce Homo. Chry­stus uka­za­ny jest w pół­po­sta­ci, zwró­co­ny w lewo, zakom­po­no­wa­ny wewnątrz kon­tu­ru o kształ­cie Ser­ca Gore­ją­ce­go ze zło­ty­mi pro­mie­nia­mi. Pan Jezus z czer­wo­no-zło­tą koro­ną cier­nio­wą na gło­wie, trzy­ma w zwią­za­nych zło­tym sznu­rem dło­niach czer­wo­no-zło­te ber­ło z trzci­ny. Po jego twa­rzy i szyi pły­ną kro­ple krwi. Jezus ubra­ny jest w zło­ty płaszcz. Wokół  Jego gło­wy  wyha­fto­wa­no nimb utwo­rzo­ny ze zło­tych pro­mie­ni. Całość przed­sta­wio­na zosta­ła na ciem­no­fio­le­to­wym tle, pier­wot­nie pokry­tym gęsto zło­ty­mi ceki­na­mi. Z czte­rech stron przy pro­mie­niach odcho­dzą­cych z kon­tu­ru w kształ­cie ser­ca wid­nie­ją zło­te lite­ry F M O C. Moż­na przy­pusz­czać, że są to ini­cja­ły fundatora.