0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Haft ze sceną Zwiastowania

Haft ze sceną Zwiastowania

Haft ze sce­ną Zwia­sto­wa­nia pocho­dzą­cy ze zbio­rów bazy­li­ki Mariac­kiej w Krakowie

Czas powsta­nia: ok. poło­wy XV wieku

Tech­ni­ka: haft acu­pic­tu­ro­wy, tzw. malar­stwo igłą

Fun­da­cja: (?)

Kolum­ny i otok dekol­tu orna­tu posia­da­ją tło wyko­na­ne z czer­wo­nej tka­ni­ny ada­masz­ko­wej oraz są ozdo­bio­ne hafto­wa­nym wzo­rem. Two­rzą je przy­szy­te w for­mie apli­ka­cji frag­men­ty haftów figu­ral­nych o pier­wot­nie zupeł­nie innej kom­po­zy­cji. Zosta­ły one wycię­te, wtór­nie zesta­wio­ne, a tak­że czę­ścio­wo prze­kształ­co­ne i naszy­te na nowe tło. Zesta­wio­no je rów­nież z nowy­mi hafto­wa­ny­mi moty­wa­mi deko­ra­cyj­ny­mi tj. sty­li­zo­wa­ne kwia­ty, dłu­gie zie­lo­ne liście oraz gwiaz­dy. Na tyl­nej kolum­nie umiesz­czo­no jed­na nad dru­gą frag­men­ty sce­ny Zwia­sto­wa­nia z klę­czą­cą przy pul­pi­cie Marią i anio­łem Gabrie­lem na sty­li­zo­wa­nym obło­ku. U same­go dołu tyl­nej kolum­ny frag­ment posta­ci św. Woj­cie­cha bisku­pa trzy­ma­ją­ce­go wio­sło. Z przo­du w kolum­nie orna­tu umiesz­czo­no postać św. Pio­tra, poni­żej anio­ła oto­czo­ne­go wień­cem utwo­rzo­nym z żół­tych i błę­kit­nych liści. Anioł trzy­ma w dło­niach ban­de­ro­lę. U same­go dołu przed­niej kolum­ny naszy­to frag­ment haftu przed­sta­wia­ją­cy znacz­nie mniej­szą postać klę­czą­ce­go fun­da­to­ra. Na oto­ku dekol­tu widocz­ne są hafto­wa­ne kwia­ty i gwiaz­dy, a w jego czę­ści tyl­nej dwa syme­trycz­nie zakom­po­no­wa­ne zło­te gry­fy. Całość jest dodat­ko­wo ozdo­bio­na zło­ty­mi ceki­na­mi. Boki orna­tu wyko­na­no z frag­men­tów szes­na­sto­wiecz­nej flo­renc­kiej brokateli.

Sce­na Zwiastowania

 

Tył orna­tu