0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Haft ze św. Stanisławem

Haft ze św. Stanisławem

Welon kie­li­cho­wy z haftem przed­sta­wia­ją­cym św. Sta­ni­sła­wa i Pio­tro­wi­na ze zbio­rów bazy­li­ki Mariac­kiej w Krakowie 

Czas powsta­nia: XVII w.

Tech­ni­ka: atłas, haft kła­dzio­ny nić­mi meta­lo­wy­mi, tech­ni­ka malarska

Fun­da­cja: (?)

W cen­tral­nej czę­ści welo­nu kie­li­cho­we­go uszy­te­go z czer­wo­ne­go jedwab­ne­go atła­su znaj­du­je się haft figu­ral­ny z przed­sta­wie­niem św. Sta­ni­sła­wa i Pio­tro­wi­na. Postać św. Sta­ni­sła­wa uka­za­na jest w cało­ści. Świę­ty biskup męczen­nik ubra­ny jest w strój pon­ty­fi­kal­ny: infu­łę, dal­ma­ty­kę, kapę i ręka­wicz­ki. Na pier­si ma zawie­szo­ny krzyż bisku­pi. W jed­nej dło­ni trzy­ma pasto­rał, a dru­gą bło­go­sła­wi klę­czą­ce­go ze zło­żo­ny­mi ręko­ma Pio­tro­wi­na ubra­ne­go w zło­ty płaszcz. Twa­rze i dło­nie zosta­ły wyko­na­ne w tech­ni­ce malar­skiej. Posta­ci umiesz­czo­ne są w owal­nym polu wyzna­czo­nym przez sty­li­zo­wa­ny orna­ment roślin­no-cęgo­wy. Wzdłuż kra­wę­dzi welo­nu bie­gnie hafto­wa­na zło­ta bor­diu­ra, utwo­rzo­na z fili­gra­no­wych gałą­zek uło­żo­nych obok sie­bie, zakoń­czo­nych u góry duży­mi sty­li­zo­wa­ny­mi kwia­ta­mi. Gałąz­ki zakom­po­no­wa­ne są w syme­trycz­nym, osio­wym ukła­dzie. Ich list­ki zawi­ja­ją się do środ­ka. Dol­ne liście łączą się ze sobą two­rząc łody­gi dla mniej­szych kwiat­ków o for­mie zbli­żo­nej do kwia­tu lilii. W naroż­ni­kach welo­nu wyha­fto­wa­ne kwia­ty uło­żo­ne są pod sko­sem, łodyż­ki są nie­co wyż­sze, a list­ki posia­da­ją jesz­cze bar­dziej roz­bu­do­wa­ną for­mę i ozdo­bio­ne są dodat­ko­wym fili­gra­no­wym ornamentem.