0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Hymn z wieży Mariackiej

Hymn z wieży Mariackiej

W naj­bliż­szą nie­dzie­lę, 11 listo­pa­da w 100. rocz­ni­cę odzy­ska­nia przez Pol­skę nie­pod­le­gło­ści z wie­ży Mariac­kiej w samo połu­dnie, tuż przed hej­na­łem, popły­ną dźwię­ki Mazur­ka Dąbrowskiego. 

 11 listo­pa­da w całej Pol­sce i wie­lu innych miej­scach na świe­cie, w ramach akcji „Nie­pod­le­gła do Hym­nu” o godz. 12.00 będzie śpie­wa­ny hymn pań­stwo­wy. Mazu­rek Dąbrow­skie­go zosta­nie wyko­na­ny zarów­no pod­czas ofi­cjal­nych uro­czy­sto­ści pań­stwo­wych, jak i nie­wiel­kich wyda­rzeń lokalnych.

Z hej­na­li­cy bazy­li­ki Mariac­kiej czte­ry zwrot­ki hym­nu zosta­ną ode­gra­ne z jed­ne­go okien­ka – w kie­run­ku Ryn­ku Głów­ne­go. Trans­mi­sję z tego wyda­rze­nia moż­na będzie śle­dzić na: tele​wi​zja​.kra​kow​.pl.

Hej­nał mariac­ki jest naj­star­szą cyklicz­ną audy­cją na świe­cie, z prze­rwą tyl­ko na czas oku­pa­cji. Po raz pierw­szy został nada­ny przez Pol­skie Radio 16 kwiet­nia 1927 roku.