0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

1. Niedziela Adwentu

1. Niedziela Adwentu

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będziemy:
-w śro­dę – świę­to św. Andrze­ja, apostoła;
-w sobo­tę – wspo­mnie­nie św. Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go, pre­zbi­te­ra,
‑od ponie­dział­ku zapra­sza­my na mszę świę­tą rorat­nią z krót­kim kaza­niem o godz. 7.00 (mszy świę­tej o godz. 7.30 w okre­sie Adwen­tu nie będzie),
‑w tym tygo­dniu przy­pa­da pierw­szy czwar­tek, pią­tek i sobo­ta miesiąca.

2. Zapra­sza­my do wspól­nej modli­twy w Różach Różań­co­wych. Chęt­nych pro­si­my zapi­sy­wać się w zakrystii.

3. W tym roku przy­pa­da 90. rocz­ni­ca Wiel­kie­go Gło­du na Ukra­inie, jed­nej z naj­okrut­niej­szych zbrod­ni doko­na­nych przez reżim sowiec­ki, któ­rej kul­mi­na­cja przy­pa­dła na lata 1932–1933.  Ludo­bój­stwo to  pochło­nę­ło od 3 do 10 mln ofiar, w tym rów­nież Pola­ków. Dzi­siaj we wszyst­kich kościo­łach w Pol­sce modli­my się w inten­cji spra­wie­dli­we­go poko­ju w Ukra­inie oraz w inten­cji wszyst­kich ofiar tam­tej zbrodni.

4. Wspól­no­ta FIAT, dzia­ła­ją­ca przy naszej bazy­li­ce zapra­sza dzi­siaj i w każ­dą ostat­nią nie­dzie­lę mie­sią­ca na cykl spo­tkań: Vati­ca­num II w prak­ty­ce. Spo­tka­nia odby­wa­ją się o godz. 16.00 w sal­ce para­fial­nej plac Mariac­ki 7.

5. Ser­decz­nie zapra­sza­my senio­rów na spo­tka­nia Klu­bu Senio­ra w każ­dą śro­dę o godz. 15.00 do sal­ki para­fial­nej, plac Mariac­ki 7.

6. Odpo­wia­da­jąc na apel ks. arcy­bi­sku­pa zapra­sza­my do wspól­nej modli­twy różań­co­wej za naszą Ojczy­znę w przy­szłą sobo­tę o godz. 18.00.

7. W zakry­stii moż­na nabyć naj­now­szy kalen­darz mariac­ki na 2023 rok, opłat­ki na stół wigi­lij­ny oraz świe­ce CARITAS – Wigi­lij­ne dzie­ło pomo­cy dzieciom.

 

grafika — Zwiastowanie, fragment, Jakub Mertens, ok. 1600, fot. P. Gąsior