0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

I Niedziela Wielkiego Postu

I Niedziela Wielkiego Postu

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będziemy:
-w sobo­tę – świę­to św. Kazi­mie­rza, patro­na archi­die­ce­zji kra­kow­skiej. Suma odpu­sto­wa u Ojców Fran­cisz­ka­nów w koście­le św. Kazi­mie­rza przy ul Refor­mac­kiej o 16.15;
‑w tym tygo­dniu prze­ży­wa­my pierw­szy czwar­tek, pią­tek i sobo­tę mie­sią­ca, w sobo­tę 4.03 zapra­sza­my na róża­niec w inten­cji Ojczy­zny o godz. 18.00;
‑prze­ży­wa­my okres Wiel­kie­go Postu ­– ducho­we przy­go­to­wa­nie do nad­cho­dzą­cych świąt Zmar­twych­wsta­nia Pań­skie­go. Przez cały ten czas zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa: w nie­dzie­lę Gorz­kie Żale z kaza­niem pasyj­nym o godz. 17.30, w piąt­ki Dro­ga Krzy­żo­wa rów­nież o godz. 17.30.

2. Z rado­ścią infor­mu­je­my, że w związ­ku z obcho­da­mi 800-lecia para­fii Mariac­kiej uka­za­ła się mono­gra­fia kościo­ła Mariac­kie­go w for­mie albu­mo­wej Kościół Mariac­ki w Kra­ko­wie. 800 lat histo­rii. Ta pol­sko-angiel­ska publi­ka­cja przed­sta­wia zna­ne i nie­zna­ne fak­ty i cie­ka­wost­ki doty­czą­ce naszej bazy­li­ki napi­sa­ne przez kra­kow­skich histo­ry­ków prof. Mar­ka Wal­cza­ka oraz Krzysz­to­fa Czy­żew­skie­go i zilu­stro­wa­ne przez foto­gra­fie Paw­ła Gąsio­ra. Album moż­na nabyć w zakrystii.

grafika — Ostatnia Wieczerza — predella, fragment, Jakub Mertens, ok. 1600, fot. P. Gąsior