0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Instrumentarium mariackie

Instrumentarium mariackie

tekst: Abp Marek Jędra­szew­ski, ks. inf. Dariusz Raś, Wen­de­lin Eber­le, Janusz Fili­piak, Krzysz­tof Michałek
język: polski/​angielski
licz­ba stron: 48
opra­wa: miękka
wydaw­nic­two: Mariackie
Kra­ków 2022

Sonos­fe­ra sta­no­wi zna­mien­ne tło wszyst­kich nabo­żeństw, medy­ta­cji muzycz­nych i kon­cer­tów w bazy­li­ce Mariac­kiej w Kra­ko­wie. Na to swo­iste mariac­kie muzycz­ne spécia­li­té de la maison skła­da­ją się tra­dy­cje instru­men­tów pisz­czał­ko­wych, twór­czość spe­cjal­nie dedy­ko­wa­na do wnę­trza tego kościo­ła oraz śpie­wa­ją­cy wier­ni, księ­ża, scho­le, orga­ni­ści i zespo­ły muzycz­ne. Aby swo­im dosko­na­łym brzmie­niem mogły zachwy­cać orga­ny małe nawy połu­dnio­wej, chó­ro­we oraz głów­ne, koniecz­na była ich XXI-wiecz­na rewi­ta­li­za­cja. Pro­ces ten trwał pra­wie sie­dem lat. 14 maja 2022 roku nastą­pi­ło poświę­ce­nie instru­men­tu głównego.

Publi­ka­cję moż­na nabyć w zakry­stii bazyliki.