0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

IV Niedziela Wielkiego Postu

IV Niedziela Wielkiego Postu

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będziemy:
-jutro uro­czy­stość św. Józe­fa – głów­ne­go patro­na Kra­ko­wa, zapra­sza­my na mszę św. o godz. 11.00 w inten­cji Mia­sta Kra­ko­wa i jego miesz­kań­ców, któ­rej będzie prze­wod­ni­czył i wygło­si Sło­wo Boże ks. biskup Janusz Mastalski;
‑sobo­ta – uro­czy­stość Zwia­sto­wa­nia Pań­skie­go, msze św. w naszej bazy­li­ce: 6.00; 6.30; 7.00; 7.30; 8.00; 9.00; 10.00; 11.00 i 18.30. Moż­li­wość pod­ję­cia Ducho­wej Adop­cji Dziec­ka Poczę­te­go na mszy św. o godz. 18.30. Dekla­ra­cje moż­na ode­brać w zakrystii;
‑przez cały czas Wiel­kie­go Postu zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa: w nie­dzie­lę Gorz­kie Żale z kaza­niem pasyj­nym o godz. 17.30, w piąt­ki Dro­ga Krzy­żo­wa rów­nież o godz. 17.30;
‑ser­decz­nie zapra­sza­my na reko­lek­cje wiel­ko­post­ne pt. Obdarz nas poko­jem, któ­re odbę­dą się od 26 do 30 mar­ca w naszej bazy­li­ce. W tym roku popro­wa­dzi je ks. Marek Hułyk z para­fii Zalesz­czy­ki na Ukra­inie. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje znaj­du­ją się na stro­nie inter­ne­to­wej mariac​ki​.com i na plakatach.

2. Zachę­ca­my do naby­cia mono­gra­fii kościo­ła Mariac­kie­go w for­mie albu­mo­wej Kościół Mariac­ki w Kra­ko­wie. 800 lat histo­rii, któ­ra uka­za­ła się w związ­ku z obcho­da­mi 800-lecia para­fii Mariac­kiej. Ta pol­sko-angiel­ska publi­ka­cja przed­sta­wia zna­ne i nie­zna­ne fak­ty i cie­ka­wost­ki doty­czą­ce naszej bazy­li­ki napi­sa­ne przez kra­kow­skich histo­ry­ków Mar­ka Wal­cza­ka oraz Krzysz­to­fa Czy­żew­skie­go i zilu­stro­wa­ne przez foto­gra­fie Paw­ła Gąsio­ra. Album moż­na nabyć w zakrystii.

3. W zakry­stii moż­na nabyć baran­ki na stół wiel­ka­noc­ny dzie­ło pomo­cy CARITAS

4. Dzi­siaj wolon­ta­riu­sze Sto­wa­rzy­sze­nia będą kwe­sto­wać na rzecz małej Kor­ne­lii cier­pią­cej na autyzm oraz upo­śle­dze­nie umysłowe.

grafika — Pojmanie Chrystusa, fragment, Jakub Mertens, ok. 1600, fot. P. Gąsior