0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Jak sobie poradzić z rozproszeniem na Mszy?

Data

09 lutego 2017

Godzina

18.30 - Msza św.
19.15 - konferencja, a po niej dyskusja w sali przy pl. Mariackim

Miejsce

Bazylika Mariacka

Organizatorzy

Sala na Górze

Bazylika Mariacka

Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny

Jak sobie poradzić z rozproszeniem na Mszy?

Rozproszenia dotykają nie tylko tych, dla których Msza jest niezrozumiała i nudna.

Tak­że kie­dy mamy w sobie szcze­re pra­gnie­nie uczest­nic­twa w Eucha­ry­stii, one czę­sto „ata­ku­ją” i wyda­je się, że wszyst­ko, co w nas ludz­kie — umysł, pamięć, zmy­sły i emo­cje — sprzy­się­ga­ją się prze­ciw­ko naszej woli „poboż­ne­go prze­ży­cia” Mszy św.

Gdy­by dusze chcia­ły się sku­pić, Bóg by zaraz do nich prze­mó­wił, bo roz­pro­sze­nie zagłu­sza mowę Pań­ską” — napi­sa­ła św. Faustyna.

Cena roz­pro­szeń jest prze­ogrom­na. War­to więc przyj­rzeć się ich źró­dłom i tutaj poszu­kać odpo­wie­dzi na pyta­nie JAK SOBIE PORADZIĆROZPROSZENIEM NA MSZY?

9 lute­go w bazy­li­ce Mariac­kiej kon­fe­ren­cję na ten temat popro­wa­dzi znaw­ca ducha i natu­ry ludz­kiej — ks. dr Krzysz­tof Grzy­wocz z Opola.

Ks. dr Krzysz­tof Grzy­wocz jest wykła­dow­cą teo­lo­gii ducho­wo­ści na Wydzia­le Teo­lo­gicz­nym Uni­wer­sy­te­tu Opol­skie­go, kie­row­ni­kiem ducho­wym i reko­lek­cjo­ni­stą, auto­rem ksią­żek „War­tość czło­wie­ka” i „W mro­ku depre­sji”. W poprzed­nich latach gościł w Bazy­li­ce z kate­che­zą „Uczu­cia” i pro­wa­dził reko­lek­cje wiel­ko­post­ne „Pasja życia”.

Zapra­sza­my! Wstęp wolny.