0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Jako serce pośrodku ciała

Jako serce pośrodku ciała

Ser­decz­nie zachę­ca­my do zapo­zna­nia się z publi­ka­cją „Jako ser­ce pośrod­ku cia­ła… Kul­tu­ra arty­stycz­na kościo­ła Mariac­kie­go w Kra­ko­wie” pod redak­cją Mar­ka Wal­cza­ka i Aga­ty Wol­skiej, przy­go­to­wa­ną we współ­pra­cy z Towa­rzy­stwem Nauko­wym „Socie­tas Vistulana”. 

Publi­ka­cja jest owo­cem inter­dy­scy­pli­nar­nej kon­fe­ren­cji nauko­wej poświę­co­nej dzie­jom arty­stycz­nym kościo­ła Mariac­kie­go w Kra­ko­wie o wymow­nym tytu­le „Jako ser­ce pośrod­ku cia­ła…”, któ­ra odby­ła się 21–23 kwiet­nia 2016 roku w Kra­ko­wie. Celem kon­fe­ren­cji było pod­su­mo­wa­nie aktu­al­ne­go sta­nu wie­dzy oraz poszu­ki­wa­nie nowych sfor­mu­ło­wań dla zagad­nień histo­rycz­no­ar­ty­stycz­nych zwią­za­nych z kra­kow­ską farą. Jak zazna­cza ks. inf. Dariusz Raś „w spo­sób sym­bo­licz­ny cytat ze Sto­łecz­ne­go Mia­sta Kra­ko­wa Kościo­łów i Klej­no­tów pió­ra Pio­tra Hia­cyn­ta Prusz­cza stał się opatrz­no­ścio­wy dla pra­wie 60 pre­le­gen­tów, któ­rzy roz­wa­ża­li pro­ble­ma­ty­kę wia­ry ubra­nej w bar­dzo kon­kret­ną for­mę murów i wypo­sa­że­nia kościo­ła Mariac­kie­go. Kon­fe­ren­cja prze­szła do histo­rii jako kamień milo­wy w dzie­jach para­fii i śro­do­wi­ska naukowego”.

Ponad 600-stro­ni­co­wy, boga­to ilu­stro­wa­ny tom zawie­ra arty­ku­ły nauko­we zna­ko­mi­tych histo­ry­ków, histo­ry­ków sztu­ki, muzy­ko­lo­gów i kon­ser­wa­to­rów. „Za pod­sta­wo­wy walor tomu uzna­je­my to, że choć nie­któ­re z pod­ję­tych w nim zagad­nień są dosko­na­le zna­ne, jed­nak wio­dą­cy pol­scy bada­cze zechcie­li pod­jąć trud ich rein­ter­pre­ta­cji, wzbo­ga­ca­jąc w zna­czą­cy spo­sób wie­dzę na temat histo­rii i kul­tu­ry arty­stycz­nej tej szcze­gól­nej świą­ty­ni daw­ne­go Kra­ko­wa. Spo­ra część tek­stów ma cha­rak­ter pio­nier­ski (np. stu­dia doty­ka­ją­ce spraw litur­gii i jej opra­wy muzycz­nej, topo­gra­fii krypt, dzie­jów cmen­ta­rza para­fial­ne­go albo archi­tek­tu­ry kamie­ni­cy peni­ten­cja­rzy) i będzie sta­no­wić punkt wyj­ścia dla przy­szłych pogłę­bio­nych badań” — stwier­dza­ją redak­to­rzy pisma — dr hab. Marek Wal­czak, prof. UJ i dr Aga­ta Wolska.

Publi­ka­cję moż­na nabyć w zakry­stii kościo­ła Mariac­kie­go oraz w skle­pie Arkos.