0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Jubileusz 50-lecia koronacji mariackiego wizerunku MB Częstochowskiej

Koro­na­cja w Krakowie!

Roze­szła się wieść po Pol­sce: na zakoń­cze­nie Nawie­dze­nia Mat­ki Bożej w Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej, jutro dnia 15 grud­nia 1968 r., w nie­dzie­lę Gau­de­te – w nie­dzie­lę adwen­to­wej rado­ści, w Kra­ko­wie odbę­dzie się koro­na­cja kopii Obra­zu Jasno­gór­skie­go Kró­lo­wej Polski.

(z kaza­nia wygło­szo­ne­go w wigi­lię koro­na­cji, 14 grud­nia 1968r.)

Zgod­nie ze świa­dec­twem histo­rii Kra­ko­wa, a w nim dostoj­nej Para­fii Mariac­kiej, w roku 2018 przy­pa­dła pięć­dzie­sią­ta rocz­ni­ca koro­na­cji mariac­kie­go wize­run­ku Mat­ki Bożej Czę­sto­chow­skiej. To dla Para­fii i dla nasze­go Mia­sta waż­ne świę­to ze wzglę­du na szcze­gól­ny kult jakim kra­ko­wia­nie ota­cza­ją naj­star­szą kopię obra­zu Jasno­gór­skie­go. W skrom­nej kapli­cy, tuż przy wej­ściu do bazy­li­ki, chęt­nie i licz­nie powie­rza­ją swo­je modli­twy Maryi.