0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Kalendarz mariacki na 2023 rok

Kalendarz mariacki na 2023 rok

W zakry­stii moż­na nabyć naj­now­szy kalen­darz mariac­ki na 2023 rok, w któ­rym znaj­du­ją się zdję­cia wybra­nych dzieł z bazy­li­ki Mariac­kiej. Ser­decz­nie zachęcamy! 

W kalen­da­rzu:
sty­czeń — baro­ko­we skle­pie­nie z poli­chro­mią Triumf Kościo­ła, Mądro­ści Bożej i Papie­stwa, zakry­stia, XVIII w., fragment
luty — poli­chro­mia pro­jek­tu Jana Matej­ki, pre­zbi­te­rium, 1889–1991, fragment
marzec — kamien­ny kru­cy­fiks autor­stwa Wita Stwo­sza, ołtarz Krzy­ża Świę­te­go, XV w., fragment
kwie­cień — ołtarz mariac­ki dłu­ta Wita Stwo­sza, Zmar­twych­wsta­nie, 1477–1489, fragment
maj — ołtarz mariac­ki dłu­ta Wita Stwo­sza, Wnie­bo­wstą­pie­nie, 1477–1489, fragment
czer­wiec — widok na nawę głów­ną i pre­zbi­te­rium z chó­ru organowego
lipiec — otwar­ty ołtarz mariac­ki dłu­ta Wita Stwo­sza, 1477–1489
sier­pień — ołtarz mariac­ki dłu­ta Wita Stwo­sza, sce­na głów­na — Zaśnię­cie NMP, 1477–1489, fragment
wrze­sień — ołtarz mariac­ki dłu­ta Wita Stwo­sza, Naro­dzi­ny Marii, 1477–1489, fragment
paź­dzier­nik — Mat­ka Boska Ostro­bram­ska, witraż pro­jek­tu Tade­usza Dmo­chow­skie­go, pre­zbi­te­rium, 1893–1894, fragment
listo­pad — orga­ny wiel­kie, nawa główna
gru­dzień — Świę­ta Rodzi­na, mariac­ka szop­ka bożo­na­ro­dze­nio­wa, fragment

fot. główna Paweł Krzan