0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Kard. Joseph Ratzinger w bazylice Mariackiej

Kard. Joseph Ratzinger w bazylice Mariackiej

31 grud­nia 2022 roku, w wie­ku 95 lat w Waty­ka­nie zmarł eme­ry­to­wa­ny papież Bene­dykt XVI. Kar­dy­nał Joseph Rat­zin­ger trzy­krot­nie odwie­dził bazy­li­kę Mariacką. 

Po raz pierw­szy kard. Rat­zin­ger gościł w koście­le Mariac­kim 13 wrze­śnia 1980 roku, kie­dy to wraz z pol­ski­mi i nie­miec­ki­mi hie­rar­cha­mi odpra­wił mszę św. Wygło­sił on wów­czas kaza­nie „Wia­ra chrze­ści­jań­ska a Euro­pa”, pod­czas któ­re­go mówił: „W kul­tu­rze chrze­ści­jań­skiej obo­wią­zu­je pierw­szeń­stwo war­to­ści moral­nych przed war­to­ścia­mi mate­rial­ny­mi. Dla­te­go chwa­ła Boga jest w kul­tu­rze chrze­ści­jań­skiej war­to­ścią publicz­ną. Wiel­kie kate­dry i kościo­ły, jak tu w Kra­ko­wie kate­dra i kościół Mariac­ki i licz­ne inne, są wyra­zem owe­go prze­ko­na­nia, że chwa­ła Boga jest publicz­nym i wspól­nym dobrem człowieka”.

Kolej­ny raz przy­szły papież zwie­dzał bazy­li­kę w kwiet­niu 1999 r., opro­wa­dza­ny przez ks. infu­ła­ta Bro­ni­sła­wa Fidelusa.

Ostat­ni pobyt Jose­pha Rat­zin­ge­ra w bazy­li­ce Mariac­kiej to 11 maja 2003 roku. Kar­dy­nał jako legat papie­ski przy­był do Pol­ski na 750. rocz­ni­cę kano­ni­za­cji św. Sta­ni­sła­wa i w Kra­ko­wie wziął udział m.in. w tra­dy­cyj­nej piel­grzym­ce z Wawe­lu na Skałkę.

Jak twier­dzi ks. inf. Bro­ni­sław Fide­lus wizy­ty kar­dy­na­ła Rat­zin­ge­ra w Kra­ko­wie były zawsze dużym wyda­rze­niem. „Wpraw­dzie po wybo­rze kard. Karo­la Woj­ty­ły mia­sto odwie­dza­ło wie­lu duchow­nych, wyso­ko posta­wio­nych kar­dy­na­łów, ale wizy­ty kard. Jose­pha Rat­zin­ge­ra były wyjąt­ko­we. Inte­re­so­wał się ołta­rzem Wita Stwo­sza, podzi­wiał, patrzył na poszcze­gól­ne sce­ny i słu­chał co się do nie­go mówi­ło. Wywarł na nas — mu towa­rzy­szą­cych — wiel­kie wra­że­nie. Widać było głę­bię tego człowieka”.

Pod­czas swo­jej piel­grzym­ki do Pol­ski, 27 maja 2006 roku papież Bene­dykt XVI odwie­dził Kra­ków. Prze­jeż­dża­jąc obok otwar­tej bazy­li­ki, na chwi­lę zatrzy­ma­no samo­chód, i jak wspo­mi­na ks. inf. Fide­lus „papież wzro­kiem się­gnął do środ­ka i pobłogosławił”.

 

Kard. Joseph Rat­zin­ger pod­czas mszy św. w bazy­li­ce Mariac­kiej — 1980 r., fot. ze zbio­rów archi­wum bazy­li­ki Mariackiej

 

Kard. Rat­zin­ger wraz z kard. Fran­cisz­kiem Machar­skim w 2003 roku, fot. ze zbio­rów archi­wum bazy­li­ki Mariackiej