0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Koncerty

Koncert chóru amerykańskiego

Koncert chóru amerykańskiego

Ser­decz­nie zapra­sza­my 22 maja o godz. 19.15 do bazy­li­ki Mariac­kiej na kon­cert chó­ru The Richard Zie­lin­ski Singers.

Zało­żo­ny w 2005 roku przez ich dyrek­to­ra muzycz­ne­go, The Richard Zie­liń­ski Sin­gers, to zespół o ugrun­to­wa­nej repu­ta­cji i dosko­na­ło­ści arty­stycz­nej. Chór, skła­da­ją­cy się z wyso­ko wykwa­li­fi­ko­wa­nych muzy­ków, inspi­ru­je publicz­ność pro­gra­ma­mi współ­cze­snych ame­ry­kań­skich dzieł chó­ral­nych, a tak­że wspa­nia­ły­mi kla­sy­ka­mi chóralnymi.

Zeszłe­go lata muzy­cy Zie­liń­skie­go wystą­pi­li na Mię­dzy­na­ro­do­wych Festi­wa­lach Muzy­ki Orga­no­wej i Kame­ral­nej w Kamie­niu Pomor­skim oraz w Bazy­li­ce Kate­dral­nej św. Jaku­ba Apo­sto­ła w Szcze­ci­nie, gru­pa wokal­na zdo­by­ła tak­że Grand Prix (Naj­lep­szy Chór) oraz nagro­dę dla Naj­lep­sze­go Dyry­gen­ta na Mię­dzy­na­ro­do­wym Festi­wa­lu Chó­ral­ne­go w Mię­dzyz­dro­jach. Chór nagrał pięć płyt CD z muzy­ką wie­lu dobrze zna­nych współ­cze­snych kompozytorów.

Richard Zie­lin­ski jest pasjo­na­tem, z nie­zwy­kłą zdol­no­ścią komu­ni­ka­cji oraz nad­zwy­czaj­ną zna­jo­mo­ścią reper­tu­aru kla­sycz­ne­go oraz współ­cze­sne­go. Współ­pra­co­wał z wie­lo­ma kom­po­zy­to­ra­mi, regu­lar­nie pro­wa­dzi orkie­stry we współ­cze­snych projektach.

Wstęp na wyda­rze­nie jest wolny.