0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Koncerty

Koncert Chóru Cantata

Koncert Chóru Cantata

29 czerw­ca o godz. 19.30 odbę­dzie się kon­cert jubi­le­uszo­wy Chó­ru Can­ta­ta, na któ­ry ser­decz­nie zapraszamy!

Chór Can­ta­ta z Opo­la Lubel­skie­go obcho­dzi w tym roku 25-lecie ist­nie­nia. Został zało­żo­ny w paź­dzier­ni­ku 1993 r. przy Miej­sko-Gmin­nym Ośrod­ku Kul­tu­ry w Opo­lu Lubel­skim. Zało­ży­ciel­ką i pierw­szym dyry­gen­tem chó­ru była Kry­sty­na Solis. Obec­nie dyry­gen­tem jest Kry­sty­na Piłat.
Chór pre­zen­tu­je się pod­czas corocz­nych obcho­dów świąt pań­stwo­wych i kościel­nych, bie­rze udział w licz­nych festi­wa­lach  i kon­kur­sach, z taki­mi suk­ce­sa­mi jak np. Brą­zo­we Pasmo w kate­go­rii gło­sów rów­nych na  I Ogól­no­pol­skim Festi­wa­lu Muzy­ki Chó­ral­nej CANTANTES LUBLINENSIS 2016, I miej­sce w XXII Ogól­no­pol­skim Prze­glą­dzie Kolęd i Pasto­ra­łek w Puławach.
W reper­tu­arze „Can­ta­ty” znaj­du­ją się pie­śni kościel­ne i świec­kie, patrio­tycz­ne i ludo­we, arie ope­ro­we oraz stan­dar­dy muzycz­ne popu­lar­ne na całym świecie.