0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Koncerty

Koncert „Dekada zrywu wolności”

Koncert „Dekada zrywu wolności”

Ser­decz­nie zapra­sza­my 4 czerw­ca o godz. 16.00 do bazy­li­ki Mariac­kiej na kon­cert w ramach „Deka­dy zry­wu wolności”.

9 czerw­ca 1979 w bazy­li­ce oo. Fran­cisz­ka­nów w Kra­ko­wie, pod­czas I piel­grzym­ki Jana Paw­ła II do ojczy­zny, odby­ło się pra­wy­ko­na­nie utwo­ru BEATUS VIR Hen­ry­ka Miko­ła­ja Góreckiego.
Jak wie­le spraw w trud­nej histo­rii Pol­ski, rów­nież powsta­niu tego monu­men­tal­ne­go dzie­ła towa­rzy­szy­ła nie­zwy­kła sym­bo­li­ka. Górec­ki otrzy­mał zamó­wie­nie na skom­po­no­wa­nie tego utwo­ru od metro­po­li­ty kra­kow­skie­go, kar­dy­na­ła Karo­la Woj­ty­ły jesz­cze w 1977 roku. Miał on być muzycz­nym uczcze­niem przy­pa­da­ją­cej w 1979 roku 900. rocz­ni­cy męczeń­skiej śmier­ci św. Sta­ni­sła­wa. Po namy­śle kom­po­zy­tor posta­no­wił raz jesz­cze się­gnąć do Księ­gi Psal­mów. W ten spo­sób powstał Beatus Vir na bary­ton, chór mie­sza­ny i orkiestrę.
I piel­grzym­ka Papie­ża Pola­ka do ojczy­zny otwie­ra Deka­dę Wol­no­ści, któ­ra przez licz­ne wspa­nia­łe (powsta­nie I Soli­dar­no­ści), i tra­gicz­ne (Stan Wojen­ny) wyda­rze­nia dopro­wa­dzi­ła do odzy­ska­nia przez Pol­skę peł­nej nie­pod­le­gło­ści. Pra­wy­ko­na­nie Beatus Vir w kra­kow­skim koście­le oo. Fran­cisz­ka­nów, sta­no­wi­ło peł­ne dra­ma­ty­zmu, eks­pre­sji, wia­ry i nadziei arty­stycz­ne wpro­wa­dze­nie do wszyst­kie­go, co wyda­rzy­ło się później.