0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Koncerty

Koncert „Dla Matki”

Koncert „Dla Matki”

Ser­decz­nie zapra­sza­my w naj­bliż­szą nie­dzie­lę (26 maja) o godz. 17.15 do bazy­li­ki Mariac­kiej na kon­cert „Dla Matki”. 

Kon­cert „Dla Mat­ki” wień­czy tego­rocz­ną akcję Pola Nadziei. Wystą­pią w nim m.in.: Jerzy Tre­la — sło­wo, Elż­bie­ta Towar­nic­ka — sopran, Jacek Ozim­kow­ski — bas, Marek Ste­fań­ski — orga­ny, Chór Mie­sza­ny Kate­dry Wawel­skiej pod dyrek­cją Andrze­ja Korze­niow­skie­go, Lidia Jazgar — prowadzenie.
Wstęp wolny.
Po kon­cer­cie, o godz. 18.30 zosta­nie odpra­wio­na Msza św. w inten­cji Przy­ja­ciół Hospi­cjum im. św. Łaza­rza w Krakowie.
Tego dnia, pod­czas kon­cer­tu oraz po każ­dej Mszy św. przy bazy­li­ce będzie pro­wa­dzo­na kwe­sta na rzecz powsta­łe­go w 1981 roku Hospi­cjum św. Łazarza.