0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Koncerty

Koncert dla Trzech Króli

Koncert dla Trzech Króli

6 stycz­nia 2022 roku (czwar­tek) o godz. 19.30 w bazy­li­ce Mariac­kiej odbę­dzie się wyjąt­ko­wy „Kon­cert dla Trzech Kró­li”, któ­ry bazy­li­ka orga­ni­zu­je wraz ze Sto­wa­rzy­sze­niem Tak, Kra­ków! oraz Aka­de­mią Muzycz­ną im. Krzysz­to­fa Pen­de­rec­kie­go w Krakowie. 

Naj­pięk­niej­sze kolę­dy i pasto­rał­ki w tym roku wyko­na Piotr Sala­ta wraz z zespo­łem oraz:
Grze­gorz Dowgiał­ło – wokal
Big Band Aka­de­mii Muzycz­nej im. Krzysz­to­fa Pen­de­rec­kie­go w Kra­ko­wie, pod kie­row­nic­twem Woj­cie­cha Groborza.
Kon­cert popro­wa­dzi Krzysz­tof Głuchowski.

Wstęp na kon­cert jest bez­płat­ny, a wyda­rze­niem towa­rzy­szą­cym kon­cer­to­wi będzie kwe­sta dla pod­opiecz­nych kra­kow­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Leka­rzy Nadziei. Dodat­ko­wo Sto­wa­rzy­sze­nie moż­na wes­przeć wpła­ca­jąc daro­wi­znę na rzecz osób ubo­gich i na pro­gu wyklu­cze­nia społecznego:
Bank PKO BP S.A., nr rachun­ku: 58 1020 2892 0000 5902 0171 3833

Wyda­rze­nie na facebooku

Ser­decz­nie zapraszamy!