0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Koncerty

Koncert dla Trzech Króli — Kolędowanie z Magdą Steczkowską

Koncert dla Trzech Króli — Kolędowanie z Magdą Steczkowską

6 stycz­nia 2023 roku, o godz. 20.00 w bazy­li­ce Mariac­kiej odbę­dzie się wyjąt­ko­we wyda­rze­nie — Kon­cert dla Trzech Kró­li — Kolę­do­wa­nie z Mag­dą Stecz­kow­ską, któ­re bazy­li­ka orga­ni­zu­je wraz ze Sto­wa­rzy­sze­niem Tak, Kra­ków! oraz Ośrod­kiem Kul­tu­ry Kra­ków – Nowa Huta. 

Kon­cert popro­wa­dzi Krzysz­tof Głuchowski.

Wstęp na kon­cert jest bez­płat­ny, a wyda­rze­niem towa­rzy­szą­cym będzie kwe­sta dla pod­opiecz­nych kra­kow­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Leka­rzy Nadziei. Dodat­ko­wo Sto­wa­rzy­sze­nie moż­na wes­przeć wpła­ca­jąc daro­wi­znę na rzecz osób ubo­gich i na pro­gu wyklu­cze­nia spo­łecz­ne­go: Bank PKO BP S.A., nr rachun­ku: 58 1020 2892 0000 5902 0171 3833

Dzię­ku­je­my Part­ne­rom, dzię­ki któ­rym może­my zor­ga­ni­zo­wać to wyjąt­ko­we wyda­rze­nie: Ryce­rze Kolum­ba, Teatr im. Juliu­sza Sło­wac­kie­go w Kra­ko­wie, Wodo­cią­gi Mia­sta Kra­ko­wa S.A., Miej­skie Przed­się­bior­stwo Oczysz­cza­nia Sp. z o.o. w Kra­ko­wie, MPEC-Kra­ków, Kra­kow­skie Zakła­dy Eks­plo­ata­cji Kru­szy­wa S.A., CEZ Ska­wi­na S.A., OSP.

Zapra­sza­my serdecznie!