0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Koncerty

Koncert dla Trzech Króli

Koncert dla Trzech Króli

Ser­decz­nie zapra­sza­my 6 stycz­nia o godz. 20.00 do bazy­li­ki Mariac­kiej na Kon­cert dla Trzech Kró­li. Naj­pięk­niej­sze kolę­dy i pasto­rał­ki zaśpie­wa­ją Stan Brec­ken­rid­ge i Ilo­na Szczepańska. 

Arty­stom towa­rzy­szyć będzie Big Band Aka­de­mii Muzycz­nej w Kra­ko­wie pod batu­tą Woj­cie­cha Gro­bo­rza. Kon­cert popro­wa­dzi Krzysz­tof Głuchowski.

Kon­cert połą­czo­ny będzie z kwe­stą dla pod­opiecz­nych Sto­wa­rzy­sze­nia Leka­rze Nadziei.

Wstęp wol­ny.