0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Koncerty

Koncert „Jan Matejko. W rocznicę urodzin”

Koncert „Jan Matejko. W rocznicę urodzin”

Ser­decz­nie zapra­sza­my na kon­cert „Jan Matej­ko. W rocz­ni­cę uro­dzin”, któ­ry odbę­dzie się 21 czerw­ca (czwar­tek) o godz. 19.30. 

Kon­cert jest czę­ścią obcho­dów Roku Jana Matej­ki. Wła­śnie w  2018 roku przy­pa­da 180. rocz­ni­ca uro­dzin i 125. rocz­ni­ca śmier­ci jed­ne­go z naj­wy­bit­niej­szych pol­skich artystów. 

W bazy­li­ce Mariac­kiej wystą­pią: ucznio­wie i nauczy­cie­le Szko­ły Muzycz­nej I stop­nia w Dobczy­cach, Szko­ły Muzycz­nej I stop­nia w Miklu­szo­wi­cach oraz Aka­de­mic­ki Chór Orga­num i zespo­łu Ricer­car pod batu­tą Bogu­sła­wa Grzybka.