0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Koncerty

Koncert Kolęd dla Trzech Króli

Koncert Kolęd dla Trzech Króli

Ser­decz­nie zapra­sza­my 6 stycz­nia o godz. 20.00 do bazy­li­ki Mariac­kiej na Kon­cert Kolęd dla Trzech Kró­li. Naj­pięk­niej­sze kolę­dy i pasto­rał­ki zaśpie­wa­ją Prze­my­sław Bran­ny i Gabrie­la Świerczek-Kurowska. 

Arty­stom towa­rzy­szyć będzie Orkie­stra Dęta Aka­de­mii Muzycz­nej w Kra­ko­wie pod batu­tą Jaro­sła­wa Igna­sza­ka. Kon­cert popro­wa­dzi Krzysz­tof Głuchowski.

Kolę­do­wać będzie­my na rzecz Sto­wa­rzy­sze­nia Leka­rze Nadziei. Wstęp wolny.